Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

eval van R. A. P., dwingen wij R.

P. buiten de stad te spelen. W ij n a n d s : Dan kan ik u de ver-

pkerina' .reven 1 dat R. A. P. ziek zal

ïugtrekken, , liever dan ziek bloot te ellen aan een échec, door ongeoefend edstrijden te gaan spelen. Stokvis: Ik beu er van overtuigd,

Kt er andere vereeuio-iuaen ziin. welke

naar haken om zoo vroeg mogelijk spelen. Ik zie er volstrekt geen be-

raar ii., om dispensatie te verleenen hl dit artikel voor die clubs, welke Pa geen terrein hebben.

De Goeje: Ik voel er zeer veel

por, dat er eens wat pressie komt, om

Pt seizoen vroeger te laten beginnen, hi tot dusverre het geval was. In de

S, van 14 dezer, las ik, dat er door Rotterdamsche clubs een amendement

Pu worden ingediend or> dit voorstel.

B amendement vind ik zeer juist, daar

mn best kan voorstellen, dat clubs, rve geen terrein hebben, of zich niet

Mioeg oefenen, steeds tegen ons voorfel zullen ziin.

Borst: Het B. B. stelt het wed-

pjdprogramma op in overleg met de

reenigmgen. en daarom zal het reke-

Ug houden met die clubs, welke om K> straks genoemde redenen niet willen

plen. Maar als een vereeniging in tetober o-een of één wedstriid sneelt.

zij in ieder geval in November meer

toeten spelen dan de andere. Het bekur van den N. V. B. kan dus een

i'zoek eener vereeniging om iii October

et behoeven te anelen. toestaan. 011

krwaarde dat de vereeniffino- in kwestie

» November meerdere wedstrijden zal

gen dan üe andere clubs. VV ij n a n d s : Het tegenwoordig reg-

taent schrijft ook reeds voor, dat zooveel

gelijk de eerste helft der wedstrijden

Por Januari moet nlaats hebben. Hierin

dus opgesloten, dat vereenigingen,

Rke in October niet of althans zeer pnig hebben gespeeld, in November fer wedstrijden moeten spelen.

AoL'lllaa s wns ik rm rlp nnwensche-

|«heid, dikwijls van een reglements-

tikel dispensatie te geven. Ik adviseer 1 vergadering niet voor het voorstel stemmen, daar de afgevaardigden

Hune diverse vereenigingen niet bloot Panen stellen aan dezen dwana'.

(Wordt vervolgd.)

Verslag over het seizoen 1897—98 uitgebracht door den ie secretaris van den Ned. Voetbalbond den heer C. Hirschman.

(Vervolg.) iï, A. P. is thans kampioen en door 6 overwinning van H. B. S. op Sparta ordt de tweede plaats zelfs min of

Ner aan Sparta betwist. Celeritas is

zeker aan den promotiewedstrijd te

Neten gelooven eu heeft als laatste

[Ost, dat het zich althans kranig !gen de kampioenen heeft gehouden. '« wedstrijd, waarmede R. A. P. het

ptnpioeuschap definitief won, was tevens

eenige, dien Haariem 111 Lölu veren heeft. Deze club, de H. V. V. Rapiditas hebben nu ongeveer gelijke

Nsen voor de vierde plaats.

Den' 27en Maart kunnen H. B. S.— A. P. en Haarlem—Sparta niet

°0ro-aan wegens onbespeelbaarheid der

fTeinen. Celeritas, dat er in toestemt

P het schuttersveld te spelen, speelt Kermaal met Rapiditas gelijk. Het

l hier de plaats eens te wijzen op de

ill_-.il II..«.1 m„.ï,.mUrli> P,oW;tna maer.

'^len op het voor haar vreemde Schut-

ÉSveld heeft gespeeld op dagen, waarop N Heuvelveld onbespeelbaar was.

Den Ren Anril worden de beide wed-

pijden afbesteld op verzoek van de hümissie voor Nederl. XI, dat op dien

een oefen-wedstrijd wil doen spelen.

ru protest van H. B. S., met het oog

P reeds gemaakte reclame-kosten, wordt *ö de hand gewezen. Op Goeden Vrij¬

dag heeft eindelijk de eerste ontmoeting tnsschen de beide Haagsche clubs plaats, terwijl Sparta zich buiten staat verklaart dien dag tegen Haarlem te spelen. Terwijl drie der nog resteerende wedstrijden in den loop van April werden afgespeeld, werd Haarlem—Sparta den 17en April uitgesteld op verzoek van Haarlem en den len Mei nogmaals op verzoek van Sparta, de laatste maal echter niet dan in overleg mecj den voorzitter van den N. V. B. De vraag mag gesteld worden, of de voorzitter en de heer de Goeje hier de welwillendheid niet wel wat al te ver hebben gedreven. Het is toch waarlijk geen gemakzucht van het Be.stuur, als het 2 weken voor zichzelf eischt, om alle verslagen voor de algemeene vergadering in orde te kunnen krijgen.

Een verzoek van H. B. S. om uitstel op den '17en April, is geweigerd met het oog op den wedstrijd R. A. P. Vitesse.

De laatste zes wedstrijden waren dus de volgende :

CO CO h—1 cc CC .4- -J OO -O

g &> > tf > g

«/ö *o *ö V g

i_ gp ffl pn H %

- g EU tc g. - dó pc '

p W tö 5d' trj g

£ £ os cö <i 5:

S 's- i~

1 ' 1 1 O' ^ 1—1—1

De beide nederlagen van H. B. S., waardoor het met een totaal van 13 punten van een mogelijke1 24 beneden de verwachtingen is gebleven, en de verdringing van Rapiditas van de vierde plaats door Haarlem, zijn de belangrijkste resultaten dezer wedstrijden geweest.

De einduitslag is dus als volgt: er. o< co co —

I <t I w | >

c rfx ^ cv cr. 50 a <

1^3 2r

00 Si C. O* f LO i— J

p- o

h—4 CO CO CO CO 05 o 2-* vj 55 M; CO *. CO P o fS)

o c2 S w o £5 xa% I"

tOPO) CO CO R

05 ~j 00 cv co r

De invloed van het spelen op eigen terrein is het meest merkbaar geweest bij R. A. P., daarna bij Haarlem. De drie Rotterdamsche clubs hebben volkomen gelijke cijfers voor thuis- en reis-wedstrijden.

R. A. P. heeft met overwinningen van 8—O en 6—O de beide beste cijfers in de competitie behaald. De beide Haagsche clubs hebben ieder eene overwinning met 5—O behaald en R. A. P., Sparta en Rapiditas ieder één met 5—1.

Met eene meerderheid van 3 punten won R. A. P. viermaal, Haarlem tweemaal en Sparta, H. B. S. en Rapiditas ieder eens. Verder zijn 8 overwinningen met 2, en 9 met 1 punt meerderheid behaald.

Eén gelijk spel met 3—3, één met 2—2 en zeven met 1 — 1 zijn voorgekomen.

R. A. P. en Sparta hebben ieder slechts éénmaal gefaald één punt in een wedstrijd te maken. Celeritas heeft niet minder dan zesmaal gefaald, vandaar Celeritas' lage cijfers, die echter met wat meer geluk eerder 7 dan 2 hadden moeten bedragen.

De andere clubs faalden elk tweemaal. Bizondere gebeurtenissen hebben niet plaats gehad. Tot ieders leedwezen heeft de heer O. de Bordes zich tegen H. B. S. een weinig ernstiger bezeerd, dan het bij het eerste vluchtige onderzoek gebleken was, doch noch dit, noch eenig ander ongeluk kan gezegd worden van bepaald ernstigen aard te zijn. De aangestelde scheidsrechters kweten zich in het , algemeen goed van hun plicht en konden de tevredenheid der spelers verwerven. Slechts één klacht is bij het bestuur ingekemen over onheusche bejegening van de zijde der spelers. Een voorstel tot schorsing van een speler is ingediend, doch weder ingetrokken, voordat het in behandeling is gekomen.

Terwijl aan alle scheidsrechters dank toekomt voor de betoonde toewijding, moet een bizonder woord van dank aan den heer H. A. Tromp worden gericht voor het buitengewoon groot aantal malen, dat hij zich beschikbaar heeft gesteld.

Ten slotte is het mij een aangename taak te voldoen aan een speciaal verzoek van den heer De Goeje, die langs dezen weg zijn oprechten dank wenscht te betuigen aan de heeren Bronkhorst, Deddes, Var Oeinze, Kips, Reidt, Gerth van Wijk en Zweerts, voor de hoogst aangename wijze, waarop zij de correspondentie met hem hebben gevoerd Hij gelooft, dat hunne nauwgezette plichtsbetrachting een zeer voorname factor is geweest in de aangename verhouding, die tusschen clubs en bondsbestuur heeft bestaan.

De 2e klasse competitie.

Het aantal clubs dat zich hiervoor opgaf bij den aanvang van het seizoen, bedroeg 8, alle oude bekenden van het vorig jaar, waaronder de H. F. C, die sinds hare oprichting le klasse club geweest zijnde, wel eenigszins een vreemd gevoel zal gehad hebben. Het Bestuur besloot ook thans twee afdeelingen te formeeren, éen voor Nooraen éen voor Zuid-Holland, ieder uit 4 clubs bestaande. Kort daarop echter gaf E. D. O. uit Amsterdam zich- nog op en H. G. V. trok zich voor den aanvang der competities terug, zoodat het aantal vereenigingen wel gelijk bleef, doch de verdeeling 5 tegen 3 werd.

Later in het seizoen, het was reeds Januari, trad Olympia uit Gouda toe; hare opname in de bestaande zuidelijke afdeeling scheen ongewenscht, weshalve Swift uit den Haag en Volharding uit Rotterdam uitgenoodigd werden om met haar eene competitie te vormen, waaraan door beide Vereenigingen gehoor werden gegeven.

Door de regeling, dat slechts de kampioenclub der geheele 2e klasse gerechtigd was aan den promotiewedstrijd deel te nemen, werd de promotie veel zwaarder dan vorige jaren; toch gelukte het aan H. F. C. het le klasseschap te verwerven, wat haar allészins toekwam.

Competitie A. Van den aanvang af wist H. F. C. hier een voorsprong te krijgen, door reeds in November 3 wedstrijden te winnen, waarvan 2 op vreemd terrein; eene nederlaag tegen Volharding die daarop volgde toonde aan, dat dit de eenige concurrenten voor de le plaats zouden zijn, al werd ook U. N. I. als een zware tegenstander geacht. Het pleit werd niet eerder beslist, dan toen H. F. C. te

Haarlem Volharding met 5—O sloeg, wat eerst op 27 Februari geschiedde. Zoo aantrekkelijk als deze strijd om de le plaats was, zoo weinig belangstelling boezemde de strijd om de laatste plaatsen in, daar U. N. I. op het laatst 3 wedstrijden gewonnen gaf, waardoor zij de laatste plaats moest innemen en E. D. O. de 4e werd. Velen zullen ongetwijfeld dezen val van een der klassieke helden uit de 2e klas comp. met leedwezen hebben waargenomen.

Over het algemeen zijn de sterke 2e kJas clubs in Amsterdam zeer ongelubkig geweest met hunne promotie ; wat het vroeger Haarlem dat hen elk jaar de baas was, thans is het H. F. 0. geweest, die Volharding den weg naar het le klasse-schap afsneed. Schijnen ou het oogenblik de kansen voor liet volgende seizoen goed te staan, nu gaan er stemmen op, omdat de 2e klasse cIuds nu allen krachtige clubs zijn. om de 2e klasse competitie op deuzelfden leest te schoeien als de eerste, waar m.i. zeer veel voor te zeggen valt, daar de belangstelling in deze comp. zeer zeker belangrijk zal vermeerderen, waarvan de Vereenigingen natuurlijk niet anders dan voordeel kunnen trekken, doch waardoor het le klasse-schap wederom moeilijker te bereiken zal zijn door zwaarder concurrentie.

(Wordt vervolgd.)

* * *

VAN DE ZUGRENZcN,

Rotterdamsche krabbels.

Een laatste woord nog over de Rotterdamsche competitie en „der Mohr hat seine Schuldigkeit gethan." liet bestuur van den Rotterd. voetbal bond heeft vergaderd eu daarbij uitgemaakt, dat Celeritas II en Katendrecht strijdende om de 2de plaats van Rotterdam op 22 Mei het recht dat haar reglementair wordt geschonken bij een gelijk spel op tijd van eindigen niet hebben benut. Celeritas heeft misschien wel gewild wordt gezegd, maar de heeren zijn dan toch in ieder geval in gebreke gebleven om te protesteeren tegen het feit, dat Katendrecht weigerde een halt uur door te spelen. Het bestuur achtte het wenschelijk om nu te beschouwen alsof een half uur doorgespeeld was eu liet dus volgens het reglement van den Ned.-voetb. bond bij loting uitmaken wie de 2de plaats toekwam. Katendrecht was zoo gelukkig het eerst uit de hoed te komen en wordt dus als 110. 2 beschouwd onder reserve dat na onderzoek niet mocht blijken dat.Bronkhorst een lste klasse speler is want hiertegen werd geprotesteerd of dit protest moest ingetrokken worden.

Verder verwierp het bestuur nog een protest van Olympia tegen het maken van een goal van Volharding II op 20 Maart, daarbij de uitspraak van den scheidrechter respecteerende. Rapiditas II werd boete opgelegd wegens het niet opkomen tegen Celeritas II en evenzoo Victoria III.

Daar het seizoen te vergevorderd was ontsloeg men Victoria III van boete wegens niet opkomen op 29 Mei tegen Volharding II doch noteerde een nederlaag voor Victoria van O—5, terwijl men de promotie-match welke niet gespeeld werd wegens niet opkomen van Victoria II begin volgend seizoen zal laten spelen daar een dergelijke promotie Neptunus II niet waardig zou zijn. Ziehier nu de volledig eind ranglijst der clubs.

lste klasse A.

goals

gp. gw. gl. vl. p. voor tegeu

Neptunus 4 4 8 18 3

Katendrecht 4 1 1 2 3 4 12 Sparta II 4—13129

Sluiten