Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

HET S P O

totaal van 40 runs. De staart slaat er lustig op los en weet het totaal op te voeren tot 75. Even voor de val van het tweede wicket was Roder op het terrein verschenen. Achilles was dus op le innings 39 achter. Zij begonnen met 1 voor 13, 5 voor 27, maar konden het niet verder brengen dan 10 voor 39. Volharding moest nu nog eene run maken en Van Buren deed dit door een 3 te slaan. Het batten en fulden van Achilles viel zeer mee, terwijl daarentegen van Volharding veel meer verwacht was.

INGEZONDEN.

Mijnheer de Redacteur, Een enkel woord ter beantwoording van het ingezonden stuk van den heer Zier Achterbergh, in een vorig nummer van uw geacht blad opgenomen.

De opmerking van den ondergeteekende in het jaarverslag van den N.A.B., dat de vereeniging Blauw-Zwart naast Pro Patria te Rotterdam gemist kon worden, heeft de verontwaardiging van den heer Zier Achterbergh gewekt, met het gevolg dat hij al zijn batterijen nu maar in eens richt op den N.A.B.

Natuurlijk zeer ten onrechte en zonder te treffen. De opmerking was een subjectieve, die ik wensch te handhaven. De heer Zier vraagt, wie mij bewijst de stelling dat de vereeniging Blauw-Zwart gemist kon worden. Ik antwoord met een wedervraag „wie bewijst mij het tegendeel."

Tegenover de verzekering van den geachten schrijver, dat Blauw-Zwart niet opgericht is door oneenigheid in den boezem van Pro Patria, wensch ik de mijne niet te handhaven. Ik schreef ze neer, na de door mij opgedane ondervinding in den tijd, dat ik met de „rechtgeaarde" athletiekers in aanraking kwam.

Ik neem gaarne acte van de opmerking van den heer Zier, dat zijn vereeniging werd opgericht, omdat enkele leden van P.P. niet langer wilden meegaan met den N.A.B., „een bond, die niets praesteert, maar de athletiek tegenwerkt, bederft, ten gronde doet gaan." Juist zooals ik dus heb opgemerkt in mijn verslag en waaruit, zou ik zoo zeggen, de conclusie gemakkelijk te trekken ie, dat in P.P. wel degelijk verschil van meening bestond over de te volgen tactiek.

„Wanneer gij," zóó voegt de heer Zier mij toe, „een rechtgeaard athletieker waart, zou u een jonge, krachtige vereeniging als de onze is, met raad en daad bijstaan, maar niet haar afbreken, haar bestaan ongeldig verklaren."

Mag ik hem vragen, wanneer deze „raad en daad" is gevraagd? Wanneer mij steun is verzocht?

Dat Blauw-Zwart meer reden van bestaan heeft dan de N.A.B., gelooft de heer Zier natuurlijk zelf niet. Dat Blauw-Zwart de athletiek voortaan wil beoefenen onder de Ned. Athletiek-Unie, is haar zaak, maar of ze daardoor deze sport uit haar verval zal opheffen, ben ik zoo vrij te betwijfelen.

Wat de heer Zier bedoelt met de woorden „wij

R T B L A D.

zullen nimmer onze sport meer toevertrouwen aan handen, als zulke welke pressie hebben uitgeoefend op de athletiek, door middel van den N.A.B.", is mij niet recht duidelijk. Maar dat kan wel aan mij liggen. Misschien wil hij zijn woorden wat verduidelijken.

U, mijnheer de Redacteur, mijn dank voor de plaatsing.

H van der Wielen, Secretaris N.A.B.

ATHLETIEK.

De A. A. V. „Poseidon" houdt nationale athletische wedstrijden ter gelegenheid van haar drie-jarig bestaan op Zondag 23 Juni 1901 a.s. des voorm. 12 uur, te Ilpendam.

Het programma bestaat uit:

100 Meter Hardloopen.

300 Meter Hardloopen.

1 Eng. Mijl (1609 M.) Hardloopen.

10 K.M. Hardloopen.

De wedstrijden worden gehouden volgen» reglement der Ned. Athletiek-Unie en zijn open voor ieder amateur.

Inschrijvingen sluiten onherroepelijk 15 Juni a.s., bij den lsten Secretaris, W. A. J. van der Grient, Leidschegracht 78, Amsterdam.

De onderlinge wedstrijden ter gelegenheid van het drie-jarig bestaan worden Zondag 16 Juni a s. des voorm. 12 uur precies, te Ilpendam gehouden.

Programma:

100 Meter Hardloopen.

300 Meter Wielrijden. (Spurt race).

200 Meter Hardloopen.

1 K.M. Wielrijden.

1 K.M. Hardloopen.

5 K.M. Wielrijden.

50 Meter Langzaamrijden.

De inschrijvingen sluiten onherroepelijk Zaterdag 8 Juni a.s., des avonds te 10 uur bij den lsten Secretaris.

Correspondentie.

Secr. A. C. B. Papier aan twee kanten beschreven, gemiddelden moeten daarom achterwege blijven.

G. W. te Gouda. Zeer gaarne!

Clubbericliten.

H. Y. V. Qnick.

Op de Alg. Verg. werd besloten een hoofdelijken omslag te heffen, ten bedrage van f0.50, te voldoen voor den 15n Juni a. s.

Aangenomen als W. L. de h.h.: Gratama, Zoutmanstraat 73, de Zwaan, Tasmanstraat 66, de Stoppelaar, Surinamestraat 5, C. W. Gombault, Stephensonstraat29 Marcella, Tasmanstraat, E. Snethlage en B. Snethlage, Banstraat, J. Sillevis, G. Simonis, Struby en v. d.. Watering.

Den aangenomen leden wordt verzocht voor 1 Juli hun nauwkeurig adres en voorletters schriftelijk op te geven aan ondergeteekende.

Voor het lidmaatschap bedankten de h.h.: K. Gleenewmkel, Kamperdijk en W. Godin.

Overgeschreven van werkend tot ondersteunend lid de h.h.: A. Rompies en A. Thomas.

Sluiten