Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H E

T SPORTBLAD.

Amsterdamse!* GAMtaL yjï^^ïï^" l^-™^» ^r op

De stemming voor bestuurscommiss. had den vol- Zaterdag gehouden bestuursverg., al de uitslagen van

genden uiffi Uitgebracht werden 18 stemmen, Strijden, van welke comp. ook, moeten worden

waarvan 3 blanco. Van de overigen verkregen 15. medegedeeld aan onderget.

Brouwer 7, Ribbink 4, S. v. d. Kieft 3 en J. v. d. Aanvulling der ledenlijst: Benthem

Kieft 1, zóodat eene nieuwe vrije stemming moet. Concordia. J. van der Kolk en E. van Benthem,

plaats vinden, welke Donderdag 4 Dec. a. s. moet Qude Delft 12a, Delft. an1s2.L enF Schultze,

hoff 3, zoodat de 2 eerstgenoemden zijn gekozen. Columbusstraat 17, allen te den Haag.

De kas-commissie, bestaande uit de heeren J. W. Quick A, M. Joekes, Swee inckstraat Bl, L. Otten,

Koek, 3. H? v Milligen en M. Mulder, heeft de boeken G(ladtkade 46 ; P. A. Schwippert, Daguerrest^at 92,

nasezien en accoord bevonden. H. van Deinse, Prins Hendrikstraat 117 >/• ™;

Brabautscbe Voetbalbond. *g &S£SEiï i"CWASi "

opkomen, HuP-Victoria Z.-B. 1-4. , Sweelinckstraat 84; J. J ten Have, Stephen-

E V C. is wegens niet opkomen tegen Sparta beboet sonstraat 65, allen te den Haag. met ƒ 8 Antoni beboet met ƒ 1 voor het met melden sonstraa ; Heerenstraat 228 Voorburg; W. van den uitslag, Antoni wegens te laat beginnen beboet V (^brugweg, Rijswijk; C. Bos, Instituut met f 2. Door toetreding van Paul Kruger tot.de Terbrugge en M. v. Staveren, Oostenburg, Voorburg, £ klas afd. A heeft het wedstrijdprogramma eenige £ ^orSt, Oranjeplein en A. van Riemsdijk v Kinsaanvulling ondergaan. Het i3 thans: bergenstraat 86, den Haag; P. Baas,^Geestbrug, Kte 7 Deo Victoria Z.-B.—Vict.Tiel J. D. iNatff. "e » w H Scnolder en M. I. Kruyt, Instituut 7 Dec. Vwtor. w C. vaa fatten. Sruggé : Ö. de Zwart, Heerenstraat; W. Reeser,

14 „ Tiel-Paul Kruger H. van W«k. T™t&raat 318a, allen te Voorburg; Putte, Geest-

Adressen Paul Krug. r . brugweg, Rijswijk; L. Kruyt, Nassau Zuylenstr. 10,

P. C. C. v. d. Velden, St. Janssmgel, den Bosch. den Haag. J r , . , ™.v de

C. van Nijnatten, Hinthamerstraat, , Voorwaarts. J. v. d. Meyden, Loosd.kade 59, M. de

A. Blomhert, Boschstraat, Zalt-Bommel. Bruin en O ^™>t ^SmSraai 42* l'.

Geen enkelen -edstrijd ging door A s^Zondag ^f^^g^^^^^^?^

80 Nov. Helmondia-Sparta ^lph. Vermeer. straat _ 58 G. Scholtes' L ^ 9 _

SÏÏÏÏ^™ &. £ S25 C^M Vet Piet Heinstr'. BTk. Strous, Westeinde 477

Vto+nrifl Tiel—Hup H. van Wijk. allen te den Haag. t7-nl(jpn.

ssüL-n i ï °» ; i 1 i!? Twr- «■»«—.'•'■'■9'

Helmondia 1 0 0 1 _ WUhelmina. Schutter, den Haag

1 0 0 1 - 0 5 - Voorschoten. J. Groothof, W. de Wolf. W C. Sterk,

E-V-c- A , t> u r ONNEN Secr. P T Enter Badaroedin, H. W. Vos, H. G. v.Ever-

Verwerstraat, 's Bosch. 0. ONNEN, dingen, A C. S. Kamer, J. Spoon, C. Keyzer, E. Ke-

rabln? RT Vermeulen, allen op Beresteyn, Voorschoten.

Twentsehe Voetbal-Bond. LVV J' Smit' W" H- Va" Vene»le' A^ ' w'

Zondag 16 Nov. gespeeld: Hercules II-P.W. III Verra, Haven ^ J VvTnTket,

2-6 en P.W. IV-Hercules 0-14 ^^to^mansf'alïent Leiden. '

De wedstrijden voor de Willmgmedaille welke op

Haarlemscbe Voetbalbond. Zondag Dei zullen plaats hebben zijn als volgt bij

Uitslagen van wedstrijden 23 Nov H.F.C.II-Kland loting H . . ; Wijers.

4-1 en K'land IH—Haarlem III ±-f- Eendracht I—Sportman . . van Doorn.

Door K'land I werd geprotesteerd tegen^het-mede gena E £ M n , . de Jongh.

spelen van l. v. d. Graaff, die.reeds voor M.O.R, ^r°curius II-H.B.S. IV . . Bakhuis.

Amst., is uitgekomen Door Haarlem III werd ge D.0V.-Wilhelmina .... CouCke. .

protesteerd wegens onbespeelbaarheid van Kiancts H B S. II—Quick III . . . Nieuwenhuis.

terrein, t a ta"ï^"K"TTT? Tr Secr HB.S. III—Quick IV . . .van Zant.

Kampersingel 64. J- A. JONKER Jr, beer. iercurius I-Concordia II. W. Raasveldt.

j • nft As Wedstrijden op 80 Nov. le Klasse.

Aangenomen de candidaten gepubliceerd in Off. Aiax H-D.O.V. G. J. Wijers.

OrgaaiNo. 47. Als gewoon lid hangt voor A. Beiges, Ajax 2e klasse A.

lid van'H.F.C. „ rvTT"WPT?TTTH1T-?TC Penn V.V.V.-Quick III l. Spier. Baan 25. W. J. A. VAN OUWERKERK, Penn. -« 2e klagse B

Voorwaarts - Eendracht E.O.J.Schwippert

Noord-Hollandsche Voetbalbond. Sportman—Mercurius Nieuwenhuis.

70ndae 30 Nov. zal te Alkmaar den 3en wedstrijd Wilhelmina-Berestijn de Vidal.

Haagsche Voetbalbond. H.B.S. III | 5 ^ x lo 24 8 1.6

Heeren secr. der toegetreden vereen, worden er op Q™*1U 5 x _ 4 2 6 15 0.4

attent gemaakt, dat onderget. vanaf heden zal op h y V III 3 - — 3 0 4 18 —

treden als leider der 2e en 3e klasse comp, terwijl H.V.V. lil 3 0 121 -

voor de le klasse en voor de scheidsrechters de heer V.V.V. I

Wijnmalen blijft aangewezen. Echter vestig ik er de Wacht op dat, ingevolge bestuursbesluit der op

l. Spier.

E.O.J.Schwippert. Nieuwenhuis. de Vidal.

P.A.Schwippert. Gratama.

2— 1.60 0.40

Sluiten