Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

5

Van de Zijgrensen.

Definitief is thans vastgesteld dat H.V.V. op 25 en 27 September e.k. wedstrijden zal spelen te Kopenhagen.

De Adelborsten F.O te den Helder zal vermoedelijk het eerstvolgend seizoen mededingen in den strijd om den Holdert Beker.

De Amsterdamsche Voetbal-Vereeniging „V.V.A." heeft Het Sportblad als, Officiëel Orgaan aangenomen.

Wij vestigen den aandacht op de hierna volgende circulaire betreffende den Rotterdamschen Zilveren Voetbal.

Vereenigingen die wenschen in te schrijven worden uitgenoodigd dit zoo spoedig mogelijk te doen ; inschrijvingen te richten tot den heer Joh. J. Meyer, Houttuin 25, Rotterdam.

INTERNATIONALE COMPETITIE

te botterdam, OM DEN ZILVEREN VOETBAL.

DERDE JAAR 1903.

De Wedstrijden worden dit jaar gespeeld als volgt:

Zondag 6 Sept. Voorwedstrijden voor Nederlandsche Clubs.

„ 20 „ Internationale Wedstrijden.

„ 27 „ Voorlaatste ronde en Eindwedstrijd.

Alles op het Schuttersveld te Rotterdam.

Tot deelneming aan de Wedstrijden zijn gerechtigd:

a. Alle Vereenigingen van de Nederlandsche eerste klasse Competities.

b. De Kampioenen der verschillende Afdeelingen van de Nederlandsche tweede klasse Competities.

c. In het Buitenland gevestigde Vereenigingen van Amateurs.

De Wedstrijden zullen gespeeld worden volgens de regelen van den Nederlandschen Voetbal-Bond.

In bet bijzonder wordt er op attent gemaakt, dat een speler, die in deze Wedstrijden voor een club uitkomt, in het komende seizoen voor geen andere Vereeniging weer in de Nederlandsche Competities zal mogen uitkomen. Verder dat alle straffen, disqualificaties enz., door den Nederlandschen Voetbal-Bond over personen of Vereenigingen uitgesproken, door

de Commissie ook voor deze Wedstrijden zullen gehandhaafd worden; het is de bedoeling der Commissie, in alle opzichten met den Nederlandschen Voetbal-Bond hand in hand te werken.

De aanmelding voor de deelneming moet op daarvoor bestemde formulieren geschieden vóór of op 31 Augustus, bij den Secretaris, den heer Joh. J. Meijer, Houttuin No. 25, te Rotterdam. In geval eene Vereeniging, die heeft ingeschreven, niet aan de Competitie deelneemt, is zij voor het volgend jaar van deelneming uitgesloten.

Bij loting wordt uitgemaakt welke Vereenigingen in de verschillende ronden tegen elkaar zullen spelen.

De winnende Vereeniging in de laatste ronde ontvangt den Zilveren Voetbal voor e'e'n jaar in eigendom, en is verplicht deze vóór 1 Aug. van het volgende jaar weder ongeschonden bij de Commissie in te leveren. Zij is verder gehouden de brand-, transport- en inbraakverzekering daarop te dekken en moet zich schriftelijk tot nakoming dezer voorwaarden verbinden.

Elk jaar wordt aan de winnende Vereeniging een Gouden Herinnerings-Medaille aangeboden.

De Zilveren Voetbal wordt het eigendom van de Vereeniging, die drie jaar achtereen of vijfmaal in het geheel heeft overwonnen.

Wanneer een Wedstrijd, tengevolge van gelijk spel, onbeslist is gebleven, zal de speeltijd met een kwartier worden verlengd. Is in dit kwartier geen beslissing gevallen, dan wordt de Wedstrijd vervolgd, totdat een der partijen een doelpunt heeft gemaakt.

Bij gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Commissie ; alle mededingers moeten zich onderwerpen aan deze beslissing, waarvan geen hooger beroep is.

Winners 1901: — .H.V.V." Den Haag. „ 1902 : — „H.V.V." Den Haag.

De Commissie:

Jag. Musly, Voorzitter. C. W. van Hasselt. J. L. F. db Meijere. Jasper Waeneb,

Voorzitter Ned. Voetbal-Bond. Joh. J. Meijer, Secretaris.

De Voetbal- Vereeniging:

te

wenscht deel te nemen aan de Internationale Wedstrijden om den Zilveren Voetbal, te Botterdam, onder de daarvoor vastgestelde en haar beleende reglementen.

Namens de Vereen, voornoemd: Het Bestuur,

, den 1903.

Sluiten