Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

HET SPORTBLAD.

den A.B.v.L.0 over een gemeenschappelijk ageeren voor speelterreinen. Hoewel genoemde Bond als hebbende een plaatselijk karakter, met kon meedoen aan een algemeene beweging, beloofde de Heer Grasé tegenwoordig te zijn op een bijeenkomst, welke, op voorstel der commissie met de Kerstdagen te Amsterdam plaats had, met twee afgevaardigden van Volksweerbaarheid's Hoofdbestuur, en op welke vergadering genoemde Heer ons zeer van dienst was met zijn gewaardeerde adviezen. Op deze bijeenkomst werden de punten waarop men elkaar wederzijds van dienst kon zijn, nader besproken, alsmede de plannen voor een gemeenschappelijk optreden nader uitgewerkt. In hoeverre deze conferentie succes zal hebben, zal voor een groot deel afhangen van de medewerking die de commissie ondervindt van de .N.V.B. vertegenwoordigers in verschillende gemeenten. Een naar aanleiding van 't bovengaande, geschreven artikel van de hand van Mr. C. J Pekelharing in „Allen Weerbaar" was oorzaak dat onder rubriek Sport en Wedstrijden in 't dagblad de Telegraaf, een stuk verscheen, waarin in afbrekenden zin over den N.V.B. werd gesproken, welk stuk later een Plaats vond in 't Officeel orgaan van den Bond, terwijl er toen tevens werd bijvertelJ, dat 't kwam int de pen van een oud-voetballer.

fr\. kennisname met dit verslag zal den T7 \, ,?DgeEOegzaam bIijken, dat de „OudVoetballer niet kan gerekend worden tot degenen, die met 't werken van den N.V B op de hoogte zijn.

De commissie ging in den loop van 't seizoen over tot de uitgifte van een restaurant-gids, bevattende een lijst van die restaurants, welke door hunne ligging ten opzichte van station en spe&lieirem aanbeveling verdienen en zulk- ten dienste van H.H. scheidsrechters.

Hoewel de commissie zich geenszins ontveinst, dat dit werkje weinig nut zal hebben voor onze andere scheidsrechters in 't Westen die de meeste plaatsen, waar ze moeten fungeeren, reeds van vroegere bezoeken kennen, heeft zij gemeend t groot aattal nieuwe scheidsrechters, vooral in de andere deelen des lands, er een goeden dienst mede bewezen te hebben

Minder gelukkig waren de pogingen, om de adelborsten-vereemgmg in eene competitie te krijgen. Daar de commandant weigerde zijne leerlingen daartoe toestemming te verleenen zag de vereemging Coneordia geen voordeel in aanslmh.g bij den N.V.B. DS secrZL deed echter toezegging aan 't begin van 't nieuwe seizoen op de zaak te zullen terugkomen.

betracht werd de pontonniers in Dordrecht m garnizoen, 't voetbal te doen beoefenen. Daartegen werden door H.H. officieren bezwaren gemaakt uit een dienstoogpunt, zoodat deze poging moest worden opgegeven

Van den directeur van een onzer meest bebekende instituten werd een schrijven ontvangen, waarin hij mededeelde dat hem door 't gemeente-

SttUen retStf11 * «* ^

De commissie won omtrent dezo zaak inlichtingen m bij een burgemeester en een rechtsgeleerde De beide hierop ingekomen antwoörden werden ter beschikking gesteld van den

aanvrager.

Door een verzekerings-maatschappij werden aan de commissie inlichtingen gevraagd voor een verzekering tegen voetbalongelukken. Door t ontbreken van een betrouwbare ocgelukkenstatistiek kon aan dit verzoek niet voldoende worden voldaan.

Een onderzoek, ingesteld naar de voetbaltoestanden te Heerenveen, gaf tot resultaat, dat dezen gunstiger waren dan verwacht was, zoodat deze plaats in het aanstaande seizoen misschien in aanmerking kan komen voor uitbreiding der 3e klasse competitie in district III.

De R.V.B. stelde evenals verleden jaar, een dttal tor beschikking van de commissie tot het spelen eener propagandawedstrijd. De commissie had daarvoor 't oog gevestigd op Limburg en stelde daarvoor een subsidie beschikbaar. Hoewel deze finantieele steun voldoende was stuitte 't plan af op 't bezwaar der elttal leden tegen den grooten afstand.

Op len Paaschdag hield de commissie hare tweede bijeenkomst te 's Gravenhage. Naar aanleiding van mededeelingen, daar ontvangen omtrent voetbaltoestanden op de K.M.A. werd den secretaris een onderzoek gelast. Twee der ingekomen antwoorden op *t verzoek om inlichtingen bevestigden de mededeelingen op de vergadering ontvangen. Het antwoord van Velocitas' secretaris was echter zeer geruststellend.

Een verzoek van N.O.A.D. om fiaancieelen steun behoefde niet nader in behandeling te worden genomen, daar de vereeniging zich inmiddels door de moeilijkheden had heengeslagen.

Op deze tweede bijeenkomst werd tevens besloten een circulaire te richten tot een aantal Burgemeesters en Wethouders in Nederland, waarin de commissie zich bereid verklaarde tot 't verschaffen van alle mogelijke inlichtingen, iodien de wenken, ontvangen in 't ministriëel rondschrijven van Februari mochten worden opgevolgd.

Een tweede circulaire werd verzonden aan de consuls, waarin zij met klem werden verzocht zich met andere corporaties in de plaats hunner inwoning in verbinding te stellen, teneinde gemeenschappelijk voor gemeente-sportterreinen te arbeiden. Slechts een zeer klein aantal consuls bleek bereid de commissie in dit deel van haar taak voor volks v oetbal te steunen. Enkelen der ingekomen antwoorden gaven aanleiding tot nadere correspondentie, waarvan de resultaten hier nog niet kunnen worden medegedeeld.

't Commissielid Dekkers verklaarde zich bereid stukjes over voetbal te schrijven in 't orgaan van Volksweerbaarheid en des verlangd in meerdere bondsorganen.

De commissie meende op een bij haar ingekomen voorstel tot oprichting van een Achterfioekschen Voetbalbond niet te moeten ingaan, daar de geschiktste tijd, naar haar oordeel, daarvoor thans voorbij was. De zaak kon echter in aandacht gehouden worden.

Van 't bondsbestuurslid de Goeje kwam bij de commissie een klacht in, naar aanleiding van de zoogenaamde particuliere telegrammen'voorkomende in het Sportblad. De voorzitter richtte, naar aanleiding van deze door den nieuwen redacteur ingevoerden rubriek, die ook reeds de

Sluiten