Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

HET SPORTBLAD.

grensr. J. E. Waterman en J. J. v. Milligen. U.V.V.—Swift scheids. A. M. Harterink.

N.O.A.D.—R.A.P. „ J. F. Reudler.

Celeritas—Hercules 2 „ H. J. J. Krone. Quick Njjm.-Quick A'foort „ H. J. Makkink.

grensr. A. W. A. Jacometfi en ? ?

Verandering van terrein. Wilhelmina, 's Bosch. Vuchtsche weg tegenover het huisje ten halve, van station per tram te bereiken.

Veranderingen van secretariaat. Olyiupia, Gouda. D. Greup, Fluweelensingel 688 te Gouda.

Adresveranderingen. A. C. Bouten, scheidsrechter van af 17 April te Amsterdam, Koninginneweg 214.

Protest-commissie Door de vereeniging R.A.P werd een protest ingediend naar aanleiding van den wedstrijd tegen U.V.V., terwijl door Swift geprotesteerd werd naar aanleiding van een wedstrijd tegen R.A.P.

Internationale wedstrijden. Het plan bestaat om op den laatsten Congresdag der Intern. Voetbal Unie (3 Juni 2e Pinksterdag) hoogstwaarschijnlijk te Bern een internationalen voetbalwedstrijd te organiseeren lusschen een Zwitsersch elftal en een buitenlandsche ploeg.

Nederlandsche vereenigingen of combinaties, welke hiervoor in aanmerking wenschen te

komen, wenden zich tot ondergeteekende. Reis- en verblijfkosten komen voor eigen rekening. C. A. W. Hirschman.

Internationale wedstrijden. De Bestuurscommissie van den N.V.B. verleende W.V.Vte Winschoten toestemming een internationalen wedstrijd te spelen op 15 April tegen Oldenburg. De Bestuurs-Comrnissie van den N.V.B. verleende aan de vereeniging G.V.C. te Wageningen toestemming om een internationalen wedstrijd te spelen te Tourcoing in de seriewedstrijden aldaar.

Seriewedstrijden. De Bestuurs-Comrnissie verleende toestemming tot het organiseeren van seriewedstrijden aan de vereeniging Frisia te Leeuwarden. Eveoeens werd toestemming verleend aan de Lochemselie V.V. tot het organiseeren van seriewedstrijden op de Paaschdagen.

De volgende hoogere elftallen werden opgegeven in verband met deelname van de seriewedstrijden van deu N.H.V.B. Haarlem le elftal. P. C. Stol, J. Uiermark, M. A. de Koek, F. W, van Stijrum, B. Healey, B. Gorter, M. Bos, J. J. van den Berg, S. Veen, N. de Wolff, L. J. Noorman van der Dussen.

De Secr.-penningmeester,

J. HlJLKEMA.

Binnenland.

Opmerkingen over verschillende Onderwerpen.

Hoewel ik er over 't geheel genomen niet van houd op- of aanmerkingen te maken in zaken de voetbalpolitiek betreffend, de laatste bestuursvergadering of juister een paar daarop genomen besluiten zijn de aanleiding dat ik nueens met m'n traditie wensch te breken.

Ik begin dan met te verwijzen naar de woorden van den heer de Haan, bij de behandeling van het verzoek der Adelborsten ; de heer de H. wil „de bizondere vereenigingen, waartoe de militaire clubs zeer zeker behooren bet leven zoo makkelijk mogelijk maken" en hij wil „eenigszins tegemoetkomend" zijn. Ik zou willen vragen waarom ? Waarom ia het in het belang van de voetbalsport om de Adelborsten 't volgend ssisoen in de 2e klasse in te deelen? Nu loopen vijf 2e klasse clubs, waaronder er zijn, die reeds jiren den N.V.B. steunen, kans uit de 2e klasse gezet te worden en men wil zoo maar de Adelborsten 2e klasse maken, omdat ze nu eenmaal niet in de 3a klasse zouden kunnen aanvangen ?

Zou het algemeen voetbalbelang er niet meer bjj gebaat zijn als men de eventueel te degradeeren 2a klassers nog eens een handje hielp, door b.v. twee afdeelingen van 10 clubs te formeeren ? Willen de adelborsten zoo graag 2e klas spelen, laten zij dan den weg volgen die de overige clubs ook hebben af te léggen. Heeft men er ooit aan gedacht Saturnus, een club die reeds een paar maal, meen ik, vergeefs heeft getracht 2a klasse te Worden, te promoveeren ? Neen, maar nu de Adelborsten zeggen: „Wij kunnen niet 8e klas beginnen", nu wil men ze in eens maar

gaan helpen. En dan heeft de heer De Haan toen hij de door mij aangehaalde woorden sprak, er wel aan gedacht dat de „lasten en moeiten" van vele 2e klassers ook lang niet gering zijn ? 't Is toch voor een club een zware slag van 2e klasse in de lagora terecht te komen I Dit zal zeker een feit zijn waardoor de lasten dier ex-tweedeklassers nog meer toenemen ; toch de adelborsten maar bij keuze in de 2a klasse. Leva het algemeen voetbalbelang !

De laatste zin over dage kwestie in de notulen vermeld doet de deur dicht. „ Het Bestuur heeft steeds het recht van indeeling der competitie • Dus al worden nu de degradeerende tweede klassers verongelijkt, als 't B.B. wil komeB toch de Adelborsten in de 2e kla=se! Dit geeft te danken tegen de komende besiuursverkieziDgJ

In de tweede plaats zou ik alle vereenigingen wenschen toe te roepen: „Steunt A.F.C. ia het bijeen krijgen van een algemeena vergadering!" De notulen zeggen ons dat reeds in het seizoen '0i/"05 B en C lager waren dan A. Heel terecht heeft men toen, omdat da inschrijvingen voor de competities reeds hadden plaats gehad, B en C nog promotiekansen gegeven, zij 't dan ook wat geringer dan A> De notulen laten ons niet zien of er ook wel eens een besluit is genomen waarbij bap&aW werd dat B en C hun promotierechten verlorenWei lezen we, er werd besloten door een uitsterviagssysteem „het aantal tweede klassevereenigingen in te krimpen" en „twee gelijkge" rechtigde competities van een bepaald aantal vereenigingen" te scheppen.

En — nu komt het — volgens het B-B« sluit dit nu voldoende in dat B en C ge®11 promotierechten hebben („dat de verschillende tweede klasse afdeelingen op het oogenbhK niet gelijk gerechtigd zijn" zeggen de n°tu^-t Mij dunkt zoo iets ken alleen maar duidelu zijn voor het B.B. Want als werkelijk B en

Sluiten