Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

HET SPORTBLAD.

van heden. De grond was wat zacht en in het voordeel van de bowlers, die er ieder op hun tijd profijt van trokken. Posthuma verloor den toss en Worcester ging natuurlijk batten.

(Wordt vervolgd).

Amsterdamsche Cricketbond.

Uitslage i 12 Augustus le klasse V.V.V. II wint van Victoria I wegens niet opkomen van Victoria I Albion II wint van Volh. III wegens niet opkomen van Volh. III. 2e klasse Victoria II wint van V.V.V. III met 38 runs.

Boeten Volh. III ƒ 2.50 wegens niet opkomen tegen Albion II. Victoria ƒ 1 wegens niet opkomen tegen V.V.V. II.

Victoria I verzoen zich uit de competitie te mogen terugtrekken.

Wedstrijdprogramma: 19 Augustus Finale Zilveren kruis.

Hollandia-V.V.V. (op welk terrein wordt den Vereenigingen medegedeeld)

2e kl. Olympia Ha—Holl. III. 26 Augustus le kl. Volh. III—Victoria I.

2e kl. Holl. III—V.V.V. III.

Rembrandtplein 44. W. EAUCH Czn., Secr' Haagsche Voetbalbond.

Door de V.V. Quick wegens wanbetaling geroyeerd, welk royement is overgenomen W. Pont, Rotterdamschestraat 73 Scheveningen.

H.H. leden van den H.V.B. die voor den bond willen deelnemen aan de athletische wedstrijden te Wageningen op 26 Aug. a.s. georganiseerd door de Ned. Athl. Unie, worden verzocht dit aan mij op te geven. De inschrijvingen sluiten 20 Aug. a.s. Programma's zijn bij ondergeteekende verkrijgbaar.

Zondag 19 Augustus a.s. tweede en laatste dag der door den H.V.B. georganiseerde athl. wedstrijden (zie programma). Na afloop zullen de prijzen, ook die behaald zijn op 5 Aug. 1.1., uitgereikt worden.

Vereenigingen, die met één of meer elftallen het seizoen 1906/1907 aan de competitie van den H.V.B. wenschen deel te nemen, worden verzocht dit vóór of op 15 September a.s. aan den ondergeteekende kenbaar te maken.

Wegens buitenlandsch verlof, van 20 Aug. tot 3 September a.s. wordt een ieder verzocht gedurende dien tijd, geen stukken aan het adres van onderget. te zenden, alleen bij spoedvereischende gevallen zich te richten tot den heer H. Goedhart, Laan van Meerdervoort 95 's Hage.

Oranjekazerne. L. MOONEN, le secr.

Brabantsche Voetbalbond,

Benoemd tot Voorzitter van de prop.-comm,, Luit. F. Jansen te Bergen op Zoom met 10 stemmen tegen 3 stemmen op de heer Arts. Procesverbaal ligt bij mij ter inzage. De Z.V.B. betuigde nog adheasie aan het plan van de wisselprijs, de R.V.B. wenschte niet mee te werken. Inschrijvingen werden tot nu toe ontvangen door V.A.C. te Tiel, D.O.S. en H.B.S. beide te Bergen op Zoom. De inschrijvingen sluiten 1 September. Voor scheidsrechter kunnen zich ook opgeven heeren uit Zeeland, Utrecht of Zuid-Gelderland. Van 21—24 Aug. is mijn adres weer Korte Mare 24, Leiden.

Chasséstraat, Tiel. M. DE BOER, Secr. Penn

Amsterdamsche Voetbalbond. Verandering secretariaat Hollandia W. Besselsen Danielstalperstraat 77.

Geroyeerd J. Bakker Kerkstraat 264 Amsterdam.

H. Jacobs Spinozastraat 17 Amsterdam. E. C. Mescher Kruislaan Watergraafsmeer.

Bij schriftelijke stemming werd besloten voor de Atletische wedstrijden van den A.V.V.B. een medaille uit te loven. Palestrinastraat 32. R. L. v. PRAAG, le Secr.

Centraal Overijselsche Voetbalbond. Jaarlijksche algemeene vergagering op Zondag 2 September des namidags 3 uur in de Poort van Cleef. Agenda:

I. Voorlezing Notulen.

2. Jaarverslag Secretaris.

3. „ Penningmeester.

4. Atletische wedstrijden.

5. Reglements wijziging.

6. Wat verder ter tafel zal worden gebracht.

J. v. d. SIJDE, secr.-comp.L

Noord-Hollandsche Voetbalbond.

Vereenigingen, die zich voor het komende seizoen bij den N.H.V.B. wenschen aan te sluiten, gelieve voor 1 September a.s. hiervan opgaaf te doen, a^n ondergeteekende, welke tevens bereid is alle inlichtingen te verschaffen.

Langestraat 62 Zaandam. L. MEIJER, secr.

A. F. C.

Als w. 1. voorgesteld de heer R. Kerr 3e Helmerstraat 64 door de heeren G. N. Scheepens en J. JF. van Gessel, als o. 1. de heer J. Groot, Domselaersstraat 1, door den heer J. J. F. van Gessel.

Gerooyeerd wegens wanbetaling de heeren HJacobs, G. Bakker, E. C. Mescher.

R. Hartstraat 168 J. C. DE HAAN, le Secr.

A. F. C. Alax

Cand. gesteld als w. 1. A. Broere, Oosterparkstraat door het bestuur, J. F. Scharpff, Schagchelstraat 3o Haarlem (Bezwaren voor 21 Aug), M. B. Schaap Vooruitgangstraat 89rood Haarlem door G. Schouten Jr., J. G. Luysteraar Alb. Thymstraat 26, H. C van Weeren Pr. Hendrikkade 106, J. O Broers ValeriuSstraat 29 door P. Luysteraar, Stempel en J. Mooihuyzen. Bezwaren voor 28 Aug. Saxenburgstraat 28. H. D. DADE Hn.zn., le Secr-

Velen zonden hunne verschuldigde contributie N.V.B. nogniet op. Verzoeke dringend dit alsnog zoo spoedig mogelijk te doen. Na 20 Aug. a.s. zal er per post over gedisponeerd worden.

Goed geslaagde photo's van de clubtocht naar Valkenveen bij mij verkrijgbaar ad f 0.20 en ƒ 0.10Spoedig opgave gewenscht.

Bellamyplein 38, J. MOOLHUIJZEN, Penn.

R. V. V. U. S. C.

Voorgehangen als w. 1. J. van Putten, Jan van Vuchtstraat 15. J. H. Mansveldt Hoogstraat 114. JZeegers, Goudschestraat 2. G. Struynnberg. Ballotage binnen 1 week aan te vragen. Verder is ingeschreven 'voor de Delftschen Zilveren Wissel Beker.

Heemraadstraat 10. F. JANSEN, secr.

Dulnoordsehe V.V.

Den leden wordt medegedeeld, dat met ingang van 1 Sept. per postquitantie over de contributies zal worden beschikt. Leden die dit om de een of andere reden niet wenschen, wordt verzocht dit voor genoemden datum op te geven aan den penningmeester Koningstraat 13.

Valeriusstaat 55 's Hage. E. G. v. BISSELICK, secr-

R. V. en A. V. Sparta.

Het schuttersveld is 19 Aug. niet te onzer baschikking. Met het oog op de verplaatsing van het clubhuisje naar het nieuwe terrein alsmede het gebruik ervan voor de Zilveren voetbal-wedstrijden worden de gebruikers uitgenoodigd hunne kastjes enz. ten spoedigste te ontruimen.

Bergweg 321. J. BÜSKOP, secr.

H.V.V. „Houdt Braef Stant".

Aangenomen als buitenlid J. C. Kolling en D. F' van Lennep, als asp. w. 1. P. v. d. Berg, F. v. de Waal en Tn. W. v. d. Els, als onderst, lid J. Kranenburg, B. Zeldenrijk en P. J. Whitlau. Voorgesteld als asp. w. 1. door W. Teytes en onderget. J. W, Boutmy Statenplein 15.

Voorgesteld als w.1. de heer Hoffman, Galileistr69 alhier door C- Schippers en onderget. en V. va» Trotsenburg Prins Hendrikstraat 74 door G. D. v' Wijk en onderget. .,

Wegéns bedanken van de heeren Bekker en Aernout werden tot leden der elftalcommissie benoemd J. B. Kuneman en P. Valkenburg.

Franklinstraat 114. v. d. PUTTEN, le Secr.

R.C. en V.V. V.O.C.

Aangenomen door het bestuur als jun. lid P. *" Küp.

v. Oldenbarneveltstr. 87. J. F. L. REUDLER, voorZ,

Sluiten