Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

19

de Hollandsche verslagen over België-Nederland te Antwerpen cn Nsderland-België te Haarlem is vrijwel eenstemmig betoogd, dat de rechtspraak bij die ontmoetingen in ons nadeel geweest is, den eersten keer doordien te ruw spel werd toegelaten, den tweeden keer tengevolge van herhaalde foutieve beslissingen van den toenmaals fungeerenden scheidsrechter. Mij dunkt, dat het bij zoo gewichtige wedstrijden als de bedoelde toch in het belang van beide partijen is — immers, waren wij het ditmaal, bij een andere gelegenheid is onze tegenstander de dupe — dat de rechtspraak zoo min msgelijk te wenschen laat.

Zou dit niet hierdoor te bereiken zijn, dat in België een Hollandsche, in Holland een Belgische scheidsrechter optreedt (wie den heer Boon den wedstrijd Holland—Engeland heeft zien leiden, zal wel met mij eens zijn, dat b.v. deze, evengoed als verscheidenen aan onzen kant, het in die kunst gerust met den heer Holland kan opnemen, terwijl de onbevangenheid van den scheidsrechter naar mijne meening reeds door de zedelijke verantwoordelijkheid die zijn Bond daarvoor draagt, voldoende gewaarborgd is), terzijde gestaan door twee onzijdige, Engelsche, grensrechters daartoe aangewezen door den Eng. voetbalbond? Doordien dan de scheidsrechter zich in beide gevallen op de onpartijdigheid zijner helpers kan verlaten, zou zijne taak in hooge mate vergemakkelijkt worden en niet bemoeilijkt o.a. doordat een partijdige grensrechter, zooals ik maar al te vaak zag gebeuren, op een gegeven oogenblik, alleen omdat voor de zijnen gevaar dreigt, zijne vlag op steekt, waarop zooveel onjuiste scheidsrechterlijke beslissingen zijn terug te brengen. M,i. springen de voordeelen hiervan zoo zeer in het oog dat ik in alle bescheidenheid dit denkbeeld ter overweging durf aanbevelen — of zijn er mogelijk onoverkomenlijke bezwaren aan verbonden? X.

De Adelborsten op reis.

Den 12en Mei speelden de Adelborsten nogmaals te Mahon tegen El Minorca en ditmaal werd met 6—0 gewonnen.

Enkele dagen daarna arriveerden wij te Algiers en reeds den eersten Zondag van ons verblijf aldaar, kwamen wij uit tegen de Stade Algerien, de beste Algiersche vereeniging.

Om 3 uur werd begonnen voor een vrij talrijk publiek, dat vrij hinderlijk was vooral in de goal. Het spel der Algerijnen (meest Franschen) was veel beter dan dat der Spanjaarden bg onze vorige wedstrijden, maar weder hadden de Hollanders het erg te kwaad met het wel vlakke maar zeer mulle terrein, dat bovendien zeer groot was nl. 105 M. lang en 80 M. breed.

Het publiek zorgde er weldra voor dat de breedte belangrijk minder werd. Eerst werd door ons tegen zon en wind gespeeld en door een fout in de verdediging wisten de Stade te leiden na verloop van 'n kwartier.

Ze hadden niet lang pleizier van hunne lei¬

ding, want 6 min. later maakte J. v. Brandeler na een mooie rush de gelijkmaker. De stand met rust werd 2-1, welke 2e goal gemaakt werd door Eikenboom. Na de rust viel niets belangrijks voor. We bleven overwegend sterker, doch konden nog slechts een doelpunt scoren. Einde kwam met 3—1 voor de Adelborsten. Een enkel worodje over de manier van spelen van de Franschen. Ze centeren veel te weinig en ten 2e ze spelen te zachtzinnig. Geen onzer kreeg een enkele trap, nauwelijks een duw. De Algiersche kranten waren vol lof over ons spel en vonden dit minstens even goed als het spel der bemanning der Engelsche oorlogsschepen, die hier wel eens speelden.

Het Adelborsten elftal was als volgt samengesteld : Sonnenberg; De Bruyn en Gregory; Jolles, Greve en de Rooy; Eikenboom, Bollaans,Verploeg,v.d. Brandeler en Meyer Ranneft.

Een Adelborst,

Van de Zij grenzen.

De stellingen.

Verschenen is een vrij lijvig boekdeel waarin de Reglements-Commissie van den Nederlandsche Voetbal Bond thans een uitvoerige en duidelijke toelichting geeft op de reeds eerder gepubliceerde stellingen.

Het werkje zit bijzonder handig in elkaar en legt voldoende getuigenis af van de ruime opvatting welke de commissie van haar taak heeft gehad.

Gedurende 14 dagen zal er thans gelegenheid zijn tot het .indienen van nieuwe stellingen bij het Bondsecretariaat.

Sluiten