is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlanschen Zwembond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 21, 1913, no 39, 23-10-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

3

KL™*:!!/*5™*

K2U££MëTTES

KSCBB^NDER'' "STAT ES M AN

matches heeft gespeeld om niet te spreken van de cupmatches en oefenwedstrijden.

Hoe moeilijk het is om zich zoo langen tijd in een eerste klas elftal te handhaven blijkt wel uit het feit dat geen enkele speler de eerste divisie het tot 100 achtereenvolgende wedstrijden heeft gebracht, hoewel Campbell, de spil van Sheffield Wednesday, dit jubileum volgende week hoopt te vieren. Deze heeft n.l. sedert 18 Februari 1911 geen enkelen wedstrgd overgeslagen. Slechts 2 spelers hebben meer dan 50 opeenvolgende wedstrijden gespeeld, n.1. MiddlemisH, de voorwaarts van Tottesh&m Hotspur, die 79 achtereenvolgende w edstrijden speelde en Barnes van Derby Couuty, die er 53 speelde.

Het zgn inderdaad merkwaardige cijfers, omdat men hiervoor niet alleen uitstekend in vorm moet big ven, maar ook omdat men daardoor een bijsonder stevig body moet hebben, dat bestand is tegen de vele duwen, die een voetbalwedstrijd met zich brengt.

'tls jammer, dat we voor onB land niet over dergelijke gegevens beschikken.

Wat de Westelijke eerste klas betreft, zijn er verschillende spelers, die, zoover wij weten, in aanmerking komen om onder de rubriek „geregelde spelers" gerangschikt te worden.

Bij de kampioenen staat b.v. v. Driel al eenige jaren onder de lat en is Frans van der Meulen eveneens een der getrouwen.

D.F-C. is moeilijk denkbaar zonder Lotsy, terwijl van Hemert hem trouw gezelschap houdt.

Overigens hebben de meeste eerste klas-elftallen nog al een „vlottende bevolking". N. v. Prooge en de Hörburger vallen misschien cok onder deze categorie, maar anders zouden we geen le klas-speler kunnen noemen, die reeds eenige seizoenen achtereen alle competitiewedstrijden hunner vereeniging hebben meegemaakt.

Kunnen onze lezers ons soms op dit punt eens inlichten.

De Nederlandsche Elftal-Commissie.

De Nederlandsche elftal-commissie hield Zaterdag een vergadering, wat tevens de laatste vergadering was door den heer Suringa bijgewoond. De commissie verliest in den heer Suringa een ijverig lid, die, hoewel bij speciaal als Oostelijk vertegenwoordiger in de commissie zat, er niet tegen opzag om indien het hem

wensehslijk voorkwam, zich met eigen oogen van het spel van een der Westelijke sterren te komen overtuigen. Hij was het, die Göbel aanbeval als opvolger van Beeuwkes en men kent het succes. Zou de thans in de commissie opeukotnende plaats — aannemende dat men er prijs op stelt deze plaats weer door een Oostelijk vertegenwoordiger te bezetten — niet kunnen worden ingenomen door Dr. W. F, Hesselink ? We zijn er van overtuigd dat deze keuzo niet alleen zeer populair maar ook bijzonder gelukkig zou zgn. 't Zou moeilijk zgn iemand te vinden, die meer in de geheimen van het spel is doorkneed dan deze veteraan, diejj in 1900 reeds in vertegenwoordigende elftallen speelde en in dit seizoen in den wedstrgd tegen West Duitscbland nog tot voorbeeld der jongeren gesteld mocht worden.

Het Nederlandsen. Elftal.

Het laatste werk der commissie in haar tegenwoordige samenstelling was het opmaken van een elftal voor den wedstrgd te Huil. De commissie heeft 14 spelers uitgenoodigd, cl. Bcsschart, Bouman, Buitenweg, Boutmy, Göbel, De Groot, Van Hemert, Dé Kassier, De Klerk, De Kor ver, Vos, Westra van Holthe, Wijnveldt en v. d. Wolk.

Met dit lijstje voor oogen blijft men feitelijk over de samenstelling van het elftal nog even wijs. De verdediging schijnt niet lastig te raden. Aannemende dat Göbel nog even goed in vorm is dan verleden jaar, zouden we denken dat de achterhoede en Huil en als volgt zal uitzien.

Göbel, Wgnveldt en Bouman, Boutmy, de Korvor en Bosschart.

Wat de voorhoede betreft is er één linksbuiten en éénjre-ebtsbuiten gekozen. Wel speelt Dé Ksssler in H. V. V. ook middenvoor maar men mag aannemen dat hij als linksbuiten gekozen is>, omdat geen der andere spelers ooit op die plaats heeft gespeeld. Als buurman van Dé Kassier komt natuurlijk Jan Vos, zoodat we reeds drie plaatsen bezet hebben en wel door v d. Wolk, Jan Vos en Dé Ket sier. Uit de Groot, Westra en Holthe en Buitenweg moet nu een keuze gedaan worden voor de 2 andere plaatsen en we geven onmiddellijk toe dat ze alle drie hun plaats volkomen waard zijn. Wij voor ons zouden ten slotte aan een voorhoede v. Wolk, de Groot, Buitenweg, Vos en Kessler de voorkeur geven, maar 't is zeer