is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlanschen Zwembond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 21, 1913, no 39, 23-10-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

19

H.F.O. werkend en zwoegend om te redden wat er te redden valt; de Haarlemmers niet zoo meer aanpakkend en vertrouwend op den reeds behaalden voorsprong. Van Delden maakt in een scrimmage vlug een goal, hij was de meest volhardende en productieve speler uit zijn voorwaarts-linie.

Even leek het of vlak daarop de voorsprong weer wat verkleind zou worden, maar v. Eek was er als de kippen bij om dit te belètten, en toen daarna uit een corner het half dozijntje door Haarlem werd volgemsakt, was' het uit en konden de Spaisjaardlaanbewoners als totaal geslagen team huiswaarts heeren.

Dient nog opgemerkt, dat de wedstrgd gespeeld is met de meest mogelijke fairheid en scheidsrechter Willing zich natuurlijk uitmuntend van zgn taak kweet.

Uit de Hofstad. 1 Quick—Sparta 1-2.

Quick heeft Zondae onder groote belangstelling van het publiek het seizoen op Hanenburg geopend met een wedstrijd ■ tegen de kampioenen. Als de Spartanen in den Haag komen is het aantal toeschouwers in den regel dubbel zoo groot als bg andere wedstrijden. En daar is ook wel reden voor, want het publiek krijgt dan waar voor zijn geld. De roodwitte Rotterdammers toch spelen steeds een geanimeerde partij voetbal en de Haagsche spelers, blijkbaar hierdoor geprikkeld, spannen zich steeds geducht in om de beide punten ia de residentie te houden.

Reeds lang voor twee uur waren alle rangen goed bezet en als scheidsrechter Groothoff de elftallen in het veld fluit zijn er, naar schatting, ruim vierduizend toeschouwers aanwezig.

Na het zwakke spel van Quick tegen H.B.S. de vorige week op Houtrust, was de algemeene verwachting, dat de Rotterdammers met eene flinke overwinning naar huis terug zouden keeren. Het verloop van den strijd gaf echter eon heel ander resultaat. Quick was in het veld verreweg de meerdere. Voortdurend had zjj het spel in handen en slechts bij tusschenpoozen kwamen de Spartanen bg het Haagsche doel. Dan waren zij echter des te gevaarlijker, want spelers als de Groot en Dulfer maken van iedere gelegenheid om te schieten dankbaar gebruik en in den regel treft hun schot doel.

De Groot werd echter door Bosschart terdege bewaakt, zoodat het kanon slechts een enkele maal gelegenheid had vuur te geven. De stoere Rotterdammer had in „Olga" zgn meester gevonden. Dulfer had echter daardoor wat meer vrij spel. Deze onvermoeide speler verdient een pluimpje voor zijn taai volhouden en voor zgn tactisch spel.

In de blauw-witte voorhoede is na het vorige seizoen veel verbetering gekomen. Er wordt minder gepingeld en getreuzeld. Joosten heeft zich tot een zeer snellen vleugelspeler ontwikkeld, die den bal goed opbrengt en op het juiste oogenblik zuiver voorzet. „K Smits", een oude bekende, is wel de beste speler van s deze linie, maar ook Welcker heeft het nog lang niet verleerd. In het veld combineert het vijftal keurig, doch van doelpunten maken

hebben de heeren niet veel kaas gegeten. Eén schutter als de Groot op de middenvoorplaats en ik verzeker U dat Quick de meest gevreesde tegenstander in de competitie zou zgn. Want zg beschikt over eene verdediging, welke, als zij op dreef is, zoo goed als niet te passeeren is.

De overwinning van Sparta is uiterst moeilijk door haar behaald. Zij heeft gewonnen, maar men moet niet vragen hoe. Het tweede doelpunt dat zij maakte was meer geluk dan wjjsheid. Groothoff kende ten onrechte aan Quick een vrijen schop toe. De Quick-verdediging gaat naar voren. Even voor dat de schop wordt genomen bemerkt Groothoff de vergissing en beduidt dat Sparta moet trappen. (Men leze „Van Alle Kanten" Rad.)

Van der Meulen bedenkt zich geen oogenblik en plaatst den bal voor het Haagsche doel; Dulfer snelt toe en vóórdat iemand begrijpt wat er eigenlijk gebeurt moet Cramer visschen. Dit was een tegenvaller voor Quick, want had Groothoff zich niet vergist, dan zou de opstelling van de Quick-achterhoede, op het oogenblik waarop de schop werd genomen, een geheel andere geweest zijn dan nu het geval was en het blijft een vraag of Dulfer dan een kans had gekregen. Nu kan men wel zeggen, dat, wanneer de scheidsrechter aan een der partijen een vrijen schop toekent aan de bestrafte partij geen tijd moet worden gegeven zich tot het wegwerken van dien schop op te stollen, wil het effect der bestraffing niet verloren gaan, doch er dient hier niet uit het oog te worden verloren dat, waar Quick in de meening verkeerde dat eg den schop moest nemen, haar spelers zich in de richting van het Sparta-doel verplaatsten, waardoor het Haagsche doel minder goed bewaakt was. Hoe het ook zij, het punt werd toegekend en daarmede behaalden de Rotterdammers de overwinning.

Na deze uitvoerige inleiding volgt hierna een kort overzicht van het verloop van den wedstrgd :

Als Groothoff om ongeveer twee uur laat beginnen komen de volgende elftallen in het veld:

Quick: Cramer (doel), Otten, Klicks (a.); Loos Bosschart en Voerman (m.); Joosten, „K. Smits", Roest, Heim en Welcker (voor).

Sparta: Van Driel (d.); De Bruijn en Klip (a.); Martin, De Korver en van der Meulen (m.); van Leeuwen, Dulfer, De Groot, Dassen en Poortman (v.)

De wind staat dwars over veld, zoodat geen der partgen bepaald voordeel heeft, Quick verdedigt eerst het doel aan de stadszgde.

De Hanenburgers pakken dadelijk flink aan. Verschillende aanvallen op het Rotterdamsche doel worden ondernomen en zelfs in de eerste minuten moet van Driel handelend optreden. De Spartanen worden teruggedrongen. Even buiten het fatale gebied bewerkt een der Spartanen den bal met de handen. De door Smits genomen vrijen schop levert echter niets op.

Dan komen de Spartanen wat los. De Korver verplaatst het spel ea geeft Dulfer gelegenheid Cramer op proef te stellen. Deze is echter op agn hoede. Quick blijft in de meerderheid. Herhaaldelijk brengt Joosten snel op, doch hoe