is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlanschen Zwembond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 21, 1913, no 40, 30-10-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

HET SPORTBLAD

SFBÜYT HILLEN & Co., Arnhem.

Het beste en goedkoopste adres voor verbandkisten en artikelen voor eerste hulp bij ongelukken

VERBANDKISTEN, samengesteld zooals gewenscht, in alle prijzen

schijnsel niet specifiek Hollandsen. Herhaaldelijk toch lezen we in Duitache en Engelsche bladen dat een boekhouder of correspondent gevraagd wordt met de opmerking „voetballers genieten de voorkeur". Ja, dezer dagen lazen we zelfs een annonce in een Eogelsch blad waarbij verplegers voor een hospitaal gevraagd werden waarvoor voetballen en het spslen op een blaasinstrument tot aanbeveling strekte! Het bedoelde hospitaal had blijkbaar een voetbalelftal en een fanfarecorps en zoo sloeg men twee vliegen in ëen klap.

Geregelde Voetballers

Naar aanleiding van onze verleden week gemaakte opmeiking schrijft men ons van geacht Arnhemsehe zijde het volgende:

„Naar mijne meening mogen onder de „geregelde voetballers" in de eerste plaats voor heel voetballend Holland zeker genoemd worden de gebrs. J. en Gr. van Laar. 't Zou wel interessant zijn voor hun eens een statistiek, als , door U bedoeld, samen te stellen en dan ben ik overtuigd, dat, zooal niet 't Engelsche record slaande, zij dan toch zeker aan de genoemde cijfers zouden komen. Sinds 1908 ben ik voorzitter van Vitesse en de keeren die de v. Laars niet hebben meegespeeld in die 5 seizoenen zou ik misschien, aan de hand van de wedstrijdprogramma's nog kunnen tellen, 't Is werkelijk een uitzondering — en meer dan e'óns per seizoen komt die zeker niet voor — als zij niet meespelen. In die jaren heb ik hen leeren kennen als „voetbal-enthousiasten" in den goeden zin en respecteer en waardeer hun ijver *;oor mjjn club. Ook vóór mijn tijd — ik meen 3 seizoenen — werd geen wedstrijd gespeeld zonder de v. L. ook de internationale werden meest door hen meegemaakt, ofschoon daarin toch wel eens verhinderd door hunne bezigheden. Ik herinner hierbij ook nog aan 't feit, dat zoover mij bekend, Job. v. L. nooit bedankte voor oefenwedstrijden van vertegenwoordigende elftallen".

Gaven we verleden week een veertiental spelers op waaruit

Het Nederlandsen elftal voor den wedstrijd in Huil gekozen zou worden, het blijk thans dat hierin een wijziging gebracht zal moeten worden daar Kessler voor een plaats in het elftal heeft bedankt. In zijn plaats is thans uitgenoodigd Nico Bouvy, die op het oogenblik in Hamburg woont en daar voor Altona speelt.

't Is wel zonderling, dat het Nederlandsch elftal hier zal uitkomen met een speler, die niet gerechtigd is voor een Nederlandsche club te spelen en hoewel het blijkbaar niet met den letter der wet in strgd is, lijkt het toch ons wel eenigszins tegen den geest te zijn.

Hoe het ook zjj, we mogen Bouvy gerust

als een onzer vaste internationals beschouwen en het feit dat hij op het oogenblik voor den Dui'schen Bond speelt, doet niets af aan de omstandigheid dat hij een volbloed Hollander is. We kunnen hem trouwens tegen Engeland gerust laten meespelen, daar in Engeland de nationaliteit den doorslag geeft. Is niet Meredith spsler van Manchester United en komt hij desondanks niet geregeld voor Wales uit en spelen er niet verschillende Schotton in het Schotsche elftal, terwijl ze voor een Engelsche League club spelen.

De vleugel Nico Bouvy—Jan Vos heeft in Stockholm z'n sporen al verdiend, zoodat we ons hierover niet Ongerust behoeven te maken.

In enkele bladen werd verder beweerd dat Wijnveldt niet zou spelen. Uit zeer vertrouwbare bron vernemen we intusschen dat de U.D.er wel van de partij zal zijn.

Het Engelsche elftal

voor den wedstrijd in Huil is officieel nog niet vastgesteld, maar het schijnt vrijwel zeker dat het gelgk zal zijn aan het elftal dat op 8 November a.s. tegen Ierland te Belfast speelt. Op de agenda van de vergadering van het Selection Committee op Maandag jl. stond nl. onder meer de samenstelling voor de wedstrijden tegen Ierland en Holland. Blijkbaar heeft men nu beide elftallen vastgesteld, maar alleen dat tegen Ierland officieel medegedeeld, Om bg eventueel falen van een der spelers in Belfast zoo noodig nog te kunnen wgzigen.

Men heeft het elftal voor den wedstrijd tegen de Ieren zoo sterk mogelijk gemaakt daar hier de nederlaag van het vorig seizoen (3—2) goed te maken is.

Men heeft thans het volgende elftal gekozen : B. Gr. Brebner (Leicester Fosse), doel: T. 0. Burn (Londen Caledonians) en A. E. Enight (Portsmouth) achter; H. C. Littlewort (Glosaop), A. E. Peacock (Bromley), en J. Dines (Ilford) midden; I. G. A. Sharpe (Leeds City). H. W. Raymond (Plymouth Argyle), V. J. Woodward (Chelsea, Captain), Rev. H. V. Parnfield (New Crusaders) en G. H. Barlow (Preston North End), voor.

Op een tweetal uitzonderingen na heeft men hetzelfde elftal gekozen dat in October tegen de profs uitkwam. Low is in de middenlinie n.1. vervangen door Littlewort, tetwgl in de voorhoede Healy plaats heeft moeten maken voor Raymond, een speler die tot nu toe alleen in een proefwedstrgd uitkwam. Na den wedstrijd in Belfast komen we nog nader op dit elftal terug.

Het jaarverslag in den voetbalalmanak voor het volgend seizoen zou oorspronkelijk door den heer Kips worden geschreven. De N.B. C weet echter thans mede te deelen, dat er een meeningsverscbil tusschen