is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlanschen Zwembond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 21, 1913, no 41, 06-11-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

H ET SPORTBLAD

SPRUYT HILLEN & Co., Arnhem.

Hei beste en goedkoopste adres voor verbandkisten en artikelen voor eerste hulp bij ongelukken

VERBANDKISTEN, samengesteld zooals gewenscht, in alle prijzen

intusschen bij de Gedeputeerde Staten pogingen aangewend worden om het desbetreffend raadsbesluit niet goed te keuren.

Intusschen hebben de Nederlandsche clubs nog niet zoo over de belasting te klagen want in Engeland is men er heel wat slimmer aan toe. Zoo beklaagt Woolwich Arsenal zich dat de belasting zoo hoog is dat ze haar terrein niet zoo fraai kan inrichten als ze het aanvankelijk had gewild.

In de verleden week gehouden vergadering van Manchester United noemde de voorzitter het een publiek schandaal dat de club £ 3000 (ƒ 36.000) is aangeslagen. Dat is inderdaad een bedrag waartegen de Watergraafsmeersche tiende penning in bet niet zinkt.

„Sporting Life" geeft in haar rubriek „Great Footballers" een beschrijving van den bekenden

Beverend K. B. G. Hunt en knoopt daar een beschouwing aan vast, dia we gaarne onder de aandacht onzer lezers brengen.

Is er niet een groot gevaar — zoo schrijft het blad — dat het moderne loaguevoetbal verknoeid wordt door menschen die het spel met allerlei bewonderenswaardige handigheden willen verreiken en die van het spel als het ware een wetenschap maken. Te veel gefluit is vaak een werkelijke belemmering van het spel. Men moet alles wat gemeen en valsch is met alle kracht weren, maar wil men het spel niet verknoeien, laat men dan toch niet optreden tegen kracht, tegen eerlijk gebruik daar" van, want juist dat is een der beste eigenschappen van het spel.

De oude traditiën verdwijnen, nieuwe idealen komen er voor in de plaats en langzaam maar zeker verdwijnt het flinke „charging" uit het spel. Naar onze meening is dat tef betreuren, want er komt iets anders voor in de plaats en kleine geniepigheidjes om een tegenstander te doen vallen zjjn al heel droeve plaatsvervangers van stevigheid.

De oude stijl heeft echter nog tal van volgelingen en onder deze neemt Kenneth Hunt, geestelijke, voetballer en uitmuntend sportsman, een eerste plaats in. Hij is er een van de oude school, van het type van Lord Kinraird, die destgds niet bang was om 'n heel bosje tegenstanders tegelijk tegen de vlakte te gooien.

Tot zoover „Sporting Life*4. Wg hebben persoonlijk verschillende wedstrijden geleid waarin Hunt meespeelde en ons steeds verbaasd over de opgewektheid waarmede hij z'n tegenstanders tegen den grond liep en de gemoedelijkheid waarmede hij opkrabbelde wanneer hg op zgn beurt eens flink werd genomen zooals o.a. in den laatsten wedstrgd Denemarken—Engeland te Londen.

Schrijvende over den Rev. Hunt, nog een

andere eigenaardigheid, die nu wel niet speciaal z'n spel betieft, maar die typeerend voor de Engelsche voetbaltoestanden is. Hunt is in de eerste plaats geestelijke en in de 2a plaats voetballer. Toen we bij den wedstrgd Engeland—Frankrijk e3nige jaren geleden in Brighton gespeeld .bij de gemeenschappelijke lunch aanschikten, stond eer de lunch begon de Bev. Hunt op en sprak een zeer ernstig gebed uit, dat door alle aanwezigen staande werd aange. hoord.

Engelsche doelpuntenfabrikanten. We laten hieronder volgen een lijstje van de spelers die in de le divisie van de Engelsche League dit seizoen 5 of meer doelpunten hebben gemaakt, waarbij de wedstrijd van den jongsten Zaterdag niet zijn meegerekend. Het cijfer tusschen haakjes geeft het aantal gespeelde wedstrijden aan :

Goals

Fazackerley (Sheffiield United), (10) 9

Shea (Blackburn Rovers) (10) 9

Anderson (Manchester United) (9) 8

Cantrell (Tottenham Hotspur) (10) 8

Barnes (Derby Couoty) (9) 7

Chapman (Blackburn Rovers) (7) 7

Bintley (Wist Bromwich Albion) (7) 6

Lillycrop (Bolton Wanderere) (8) 5

Buchan (Sunderland) (10) 5

Elliott (Middlesbrough) (6) 5

Freeman (Burnley (10) 5

Hslse (Chelse») (8) 5

Hodgson (Burnley) (10) 5

Holley (Sunderland) (10) 5

Latheron (Blackburn Rovers) (9) 5

Miller (Liverpool) (9) 5

Het Nederlandsen elftal. Zondag a. s. zal het nu reeds definitief vastgestelde Nederlandscfc e elftal op het H.V.V.veld te Den Haag een oefenwedstrijd spelen tegen een Zwaluwen-combinatie. Dit is dus geen proefwedsrrgd, want het elftal zal op 15 dezer in Huil spelen zooals het thans is vastgesteld.

De definitieve opstelling van het elftal luidt thans, naar de commissie ors meldt:

Göbel (Vitesse) doel.

Wgnveldt (U.D.) rechts achter.

Bosschart (Quick) links achter.

Boutmy (H.B.S.) rechts midden.

De Kor ver (Sparta) spil.

Bouman (D.F.C,) links midden.

Van der Wolk (Sparta) rechts buiten.

De Groot (Sparta) rechts binnen.

Buitenweg (U.V.V.) midden voor.

Jan Vos (U.V.V.) links binnen.

N. Bouvy, licks buiten.

Daar echter N. Bouvy wegéns de vermoeiende reis niet uit Hamburg zal overkomen voor dezen oefenwedstrijd, zal (voor Zondag alleen