is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlanschen Zwembond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 21, 1913, no 41, 06-11-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

21

Als gewoonlijk verschijnt Tubantia te laat op 't veld. 't Is dan ook ruim ualf drie, wanneer begonnen Wordt onder de goede leiding van den heer Zwijnenberg. Tubantia speelt tegen den vrij hevigen wind in, maar is meestentijds de aanvattende partij. Bg' Vitesso wil het samenspel niet vlotten en de lichtgobouwde Tubantianen voelen zich blijkbaar beter op het gladde veld thuis. Het Vitesse doel beleeft dan ook menig benauwd oogenblik, maar steeds is Göbel op zijn post. Aan den anderen kant houdt Holtslag er ook enkele schoten uit. Echte* schijnen de Vitesse voorwaarts niet veel verstand van zuiver schieten te hebben. Nadat er ongeveer een half uur is gespeeld, krijgt de middenvoor van Tubantia den bal vrij en plaatst dezen kalm in het net, Met enorm gejuich wordt dit eerste succes door het enthousiaste publiek begroet. Van beide zgden wordt vurig doorgespeeld, maar in dezen stand komt voor de rust geen verandering meer.

Dia-na treedt Tubanti», gesteund door den wind, het meest aanvallend op. Feith zet thans beter voor dan vóór de ruBt en bij éen van zijn voorzette-n, kogelt Nyhof Jr. den bal langs Göbel (2—0). Vitesse valt dan eenigen tijd verwoed aan, maar is tegen de hechte verdediging van Tubantia niet opgewassen. Dan krijgt Nghof Sr. den bal, passeert de geheele Arnhemsche verdediging en besluit zijn ren met een schot dat Göbel wel'stopt, msar niet voldoende wegwerkt, waarop Feith met een reuzenkei den stand op 3—0 voor Tubantia brengt. Vitesse krijgt dan kort daarop e:n strafschop te nemen, die echter door den Tubantia doelman schitterend wordt gehouden. Echter moet door eene overtreding de schop worden overgenomen, maar weer weet Holtslag zijn doel schoon te houden. Even daarna redt Vittsse da eer, zoodat de stand 3 — 1 is, wat ook de eindstand werd.

't Was een aangename wedstrgd, die door een talrijk publiek werd bijgewoond.

Voor den wedstrijd Hengelo—Enschedesche Boya werd uitstel verleend.

Tubantia II trok met eenige invallers naar de Vitesse reserves en leed hiar eerste nederlaag 3—1.

Voor a. s. Zondag staat voor onze plaatselijke club het competitierad stil. Tubantia moet echter naar Haarlem gaan bekeren. Naar we vernemen, wordt deze wedstrjjd evenwel uitgesteld in verband met den oefenwedstrijd van het Nederlandsch elftal.

Misschien dat onze plaatsgencoten nog kunnen zorgen voor een vriendschappelijken wedstrgd!

Oostekling.

Velooitas-M.V.V. 7—0.

Aohtten we een overwinning van Velocitas waarschijnlijk, aan 7—0 hadden we toch niet durven denken. En deze overwinning was verdiend. Vooral na de rust had M.V.V. zoo goed als niets in te brengen en word Heuftirjg geducht aan den tand gevoeld. Een pluimpje voor dezen speler, die zich van de 7 ballen, welke bij doorliet, niets behoeft aan te trekken. Hg verrichtte onder de lat zeer verdienstelijk werk dat meermalen met applaus werd beloond.

Als even over 2 uur v. Bisselick beginnen blaast, zien we bij Velocitas:

(doel) Molenaar, (achter) v. Suchtelen en Steenmetzer, (midden) ,de Zwerver' Van Langen en Mende), (voor) Oudemans, Tierie, Verheyen, Dulfer en Kerkhof en bij M.V V.:

(doel) Heufling, (achter) Tialemans en de Bruin, (midden) Haemeleers, Jaspers en Quadvlieg, (vooi) Gillissen, Ulrlch, Boerman, Etty en Fr. Gillissen.

Met wind en regen mee is M.V.V. in 't begin iets sterker en beurtelings worden bezoeken aan beide doelen afgelegd, echter zonder resultaat. Na ongeveer een half uur spelens komt echter Veloeitas meer los en als dan na een der vele hoekschoppen het lader voor de voeten van Tierie komt, schiet deze in den linker bovenhoek. De Bruin tracht nog weg te koppen maar wei kt den bal in eigen doel 1—0.

Kort daarna wordt gedraaid.

Na de rust krijgt M.V.V. de slechtste terreinhelft te verdedigen, terwijl de regen aanhoudt. Velocitas wordt voortdurend beter «n houdt het spel op de M.V.V.-helit.

Als Verheijen den bal voor de roeten van Dulfer legt, schiet deze hard in, de stand is 2—0, Even later brengen Oudemans en Tierie prachtig op, de

bal komt bij Verheijan die no. 3 inkogelt. Dezelfde speler neemt ook no. 4 voor zijn rekening door van grooten afstand te schieten. Heufling laakt den bal nog met z'n been, maar kan ook dit 4e punt niet voorkomen- Hoe hard ook de M.V-V.-ers, waarvan we vooral De Bruin en Heufling noemen, werken, Velocitas keert terug en de druk op het M.V.V.-doel blijft. Als Mendel een ver schot inzendt, komt dit juist in den linker bovenhoek. Heufling stopt wel, doch laat den bal uit zijn handen in 't doel glippen. S a d5—0. Een vrijen schop door Verheijen van vlak voor doel even buitan het st afsehopgebied, ingezet, keert De Bruin zeer verdienstelijk. Nog vinden de Elauw-w.tten het niet genoeg, Tiezie krijgt den bal vrij en zonder fout is het 6—0, om even later zelfs 7—0 te worden, waarna de tijd is verstreken en Velocitas dus met 7—0 wiet,

Bij Velocitas waren allen goed, alleen Dulfer zagen we beter. Bg M.V.V. was Beuling zeer goed. Ook De Bruin verdient een pluimpje. De voorhoede was wel het minste deel van het eütal.

HOOFDSTEDELIJK VOETBAL.

Ajax wint 1

Hoe ab, de eerste zege is behaald. Na drie achtereenvolgende nederlagen, waarbij de Amsterdammers al zeer onfortuinlijk waren, is hst Ajax-elftal er Zondag in geslaagd om de beide puntjes uit Utrecht mee te nemen, zij het dan ook na 'n uiterst spannendere strijd.

Dat geeft den burger moed en we twijfelen niet of nog meerdere overwinningen zullen volgen. De krachtsverhouding in de Westelijke le klasse is momenteel van dien - aard, dat de Amsterdamsche le klassers feitelijk in staat zgn van eiken tegenstander te winnen, zelfs op vreemd terrein, al is natuurlijk een ongunstige uitslag ook steeds mogelijk.

Het feit d»t de Ajaciden deze overwinning wisten te behalen met dezelfde combinatie die tegen Haarlem in 't veld was, zal vooral bij de elftalcommissie groote voldoening verwekt hebben en geen wonder, want speciaal na de critiek door mij op de samenstelling van de ploeg uitgeoefend zal het haar ijdelheid niet weinig strelen nu in elk geval den schijn verwekt is, dat zij Let toch bg' 't rechte eind heeft. Bewezen is dit echter door deze 3—2 op U.V.V. nog geenzins. De verdediging der Stichtenaren is nog niet volkomen le klasse-fahig, is vermoedelijk de zwakste van de tien. Tegen sterkere achterhoedes zal de Ajax-aanval nog moeten toonen ook productief te zijn. Intusschen verheug ik er me reeds over, dat men de willekeurige proefnemingen gestaakt heeft en zou thans in de volgende ontmoetingen de voorhoede toch onvoldoende blijken, dan weet men op welke wgze ingegrepen moet worden.

Ajax heeft thans U.V.V. en Quick onder zich gelaten, 't is al een veel prettiger gezicht zoo (tenminste voor de Amsterdammers) en met frisscben moed zullen de rood-witten den strijd om 'n eervolle plaats in hun afdeeling vervolgen.

Blauw-Wit slaat A.F.C.

De Zebra's hebben A.F.C. op eigen grond geklopt, zij behaalden Zondag een verdi >nde 2 ■ 0 overwinning op hun grootste concurrenten en verkregen daardoor een voorsprong, die wel eens de beslissing voor het kampioenschap beteekenen kon.

Poor reds! Nu leek 't elftal toch zoo bijzonder sterk, dat het kampioenschap sommigen als een walk over voorkwam. Maar de noodige homogeniteit ontbreekt] en daarin schuilt juist de kracht van Seg'1houwer en z'n mannen. Het heeft er veel van, dat Blauw Wit [weer 'n ongeslagen kampioenschap veroveren gaat' 't Zou kranig zgn.

In elk geval krijgen we in deze afdeeling een Amsterdam sch elftal aan de spits, maar op een tweede Amsterdamsche Kampioenclub bestaat nu reeds weinig hoop meer.

V.V.A. blijft teleurstellen.

De rood-zwart gestreepten werden na hun flink spel in enkele vooiwedstrijden algemeen voor de adspirant-kampioenen van de C-afdeeling gehouden en daarom is het compétitie-begic van de ro d-zwart gestreepten voor hun talrijke aanhangers 'n bittere teleurstelling. Op de nederlaag tegen A.W. is een 3—5 tegen Hercules gevolgd en Zondag in Haarlem konden de Amsterdammers slechts met 1—1 gelijk