is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlanschen Zwembond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 21, 1913, no 42, 13-11-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

8

«•UWANDER

STAT ES MAN

wedstrijden is.

Littlewort. In 1911 tegen Wales, Duitechland, Nederland en Zwitserland, in 1912 in de Olympische speler», in 1913 tegen Ierland, België, Wales en Ierlas d.

Peacock. In 1911 tegen Zwitserland in 1913 tegen Ierland.

Dines. In 1910 tegen Wales, ia 1911 tegen Wales, Frankrijk, Duitsehland, Nederland en Zwitserland, in 1912 tïgea DenemarkeD, Ierland, Wales, Nederland, Bdgie en in de Olympische speler, in 1913 tegen Ierland, België, Wales, Frankrijk, Duifscbland, Nederland en Ierland, tesamen in 20 wedstrijden.

Bateman in 1913 tegen Ierland.

Baymond in 1913 tegen Ierland,

Woodward ia 1907 tegen Frankrijk, Ierland en Nederland, in 1908 tegen Ierland, Nederland, Wales, Frankrijk, België en Duitsehland, in 1909 tegen Ierland, België, Zwitserland, Frankrijk en in de Olympische spelen, in 1910 tegen Zweden, Ierland, Nederland, Wales, ia 1911 tegen Wales, België, Nederland, Zwitserland, in 1912 tegen Denemarker, Ierland, Wales, Nederland, België en de Olympische spelen, in 1913 tegen Ierland, België, Wales, Duitsehland, Nederland en Ierland.

Verder speelde hij in de groote internationals in de jaren 1903, '04, '05, '07, '08 tegen Schotland, in 1903, '05, '08, '09, '11 tegen Wales, in 190', '04, '05, '08, '09 en '10 tegen Ierland. Bovendien speelde hij voor Engeland 2 maal tegen Oostenrijk en tegen Hongarije en Bohème in 1908, tweemaal tegen Hongarije en 1 maal tegen Oostenrijk in 1909 en 3 maal tegen Zuid-Afrika in 1910.

In totaal derhalve 63 internationale wedstrijden, waarmede het record van onzen Hollandschen aanvoerder de Kor ver in het niet zinkt.

Kev. Farnfield in 1913 tegen Ierland.

Barlow in 1908 tegen Nederland, in 1909 tegen Walea, in 1910 tegen Denemarken en in 1913 tegen Ierland.

Het Nederlandsch XI. En thans het Nederlandsch elftal, dat ook pas een oefenwedstrijd achter den rug heeft, al was die nu juist niet zoo nuttig als die der Engelschen en wel voornamelijk doordat het elftal zoo onvolledig was. Immers de Groot, Bouvy en Bosschart speelden niet mee, terwjjl Boutmy slechts 'n gedeelte van den strijd meemaakte.

Toch valt er voor het nut van een eenigszins kalmen oefenwedstrijd wel wat zeggen. Toen het Nederlandsch elftal naar Stockholm ging kon men 'n heele maand aan de voorbereiding besteden en toen waren 'n paar flinke wedstiijden tegen sterke tegenstanders noodzakelijk om het beste uit het elftal naar voren te brengen. Thans moeten we aannemen dat de spelers door de verschillende competitie-wedstrijden reeds voldoende in vorm zijn gekomen en de oefenwedstrijd heeft dan ook alleen nut om te maken dat de spilers wat aan elkaar wennen.

We vonden het daarom jammer, dat het Nederlandech elftal niet in het oranje uitkwam, waardoor de osfeniug veel practischer geweest zou zijn. De bond doet bet ec"st8r blijkbaar met een stel orarja jerseys zuinig aan. Overigens schijnt het meerendeel onzer voetbaljournalisten wat blasé te zijn geworden, want anders kuunen we ons moeilijk de „ongunstige pers", die over 't algemeen den oefenwedstrijd ten deel viel, veiklarec. Naar onze meening en die meening wordt door verschillende bevoegde beoordeelaars gedeeld, was het een gearimeerde wedstrfed, waarin het ruwe en onbeeuisde voetbal, dat men soms in competitie-wedstrijden ziet, bijna geheel voor een kalm en doordacht spel had plaats gemaakt, zoodat er inderdaad voor de ware liefhebbers Wel te genieten viel. 't Z n zeer zeker de moeite waard zijn om eens eea bloemlezing te geven van de verschillende critieken dar Maandagavonibladen. Onza plaateruimte is er echter te kostbaar voor.

Den rran, die over Wijnveldt schreef, dat z'n afnemen onzeker, z'n trappen te zacht en z'n opstellen z'n beste kwaliteit was, bevelen we intusschen aan. „The complete Association Footballer", het meest uitgebreide en degelijkste werk dat over de theorie van het spel is verschenen met en benevens 'n flinken bril, op z n verlangenlgeijs voor St. Nicolaas te zetten. Misschien dat hij dan in het vervolg niet juist het goede in iemand's spel voor slecht en het kwade voor goed aanziet.

Hoe ze speelden. De wedstrijd van Zoadag heeft ons doen zien dat Göbel nog geheel de oude is. Tot tweemaal toe redde hij, zoóala alleen de doelyerdediger van Vitesse het hem kan nadoen. Wijnveldt is ook nog dezelfde Wijnveldt van Houtrust; hij speelde weer even lenig als toen, en de wijze, waarop hij „goes for the ball", zooals de Engel-