is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlanschen Zwembond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 21, 1913, no 43, 20-11-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

HET SPORTBLAD.

Van de Prinsenlaan.

Botterdam — Eest van Nederland.

_ Om den gouden beker.

De activiteit, die ik thans voor de lezers vaa dit blad aan den dag ga leggen, grenst werkelijk aan het wonderbaarlijke.

Mijne constitutie is op dit oogenblik dermate gebroken, dat ik heel wat liever m'n slaapvertrekken zou willen g*an opzoeken, dan de pen ter hand nemen om TJ van dezen zeer merkwaardigen wedstrijd verslag te doen.

Het gevaar van een snelle auto is, dat je overal zoo gemakkelijk komt. Je ontbijt in Maastricht, ie luncht in Rotterdam, je eet in Amsterdam, je sbapt in den Haag. En dit alles zonder noemenswaardige inspanning; 't kost je wat benzine, vo;la tout.

Zio heb ik nu in dit gezegende jaar 1913, dankzij ma snelle vervoermiddel, al niet minder dan 37 onafhankelijkheidsfeesten meegemaakt. Daar zgn er bij van 2 per dag. O, hoevele malen heb ik den Prins nu al zien aankomen, bóevele optochten heb ik aanschouwd, wat heb ik genoten van tal van knappe vredesengelen troonende op zegewagens, die als 2 druppelen op elkander leken.

De onafhankelijkheidsfeesten zijn als ik me zoo eens uitdrukken re ag, *h ware hartstocht voor me geworden.

Intusschen zijn die fuifjes tamelijk vermoeiend en ik behoef U wel niet te zeggen, dat Rotterdam me geweldig aangepakt heeft, Dat zwoegen van al die menschen daar heeft altijd toch al iets, wat me nerveus maakt, maar in hun feestvieren hebben ze me gewoonweg haast vermoord. Ik heb op de Visehmarkt met de afstammelingen van Kaat Mossel een rondedans gedaan en ik bezweer U. dat nu 24 uur later, alles wat^spier en been aan m'n lijf is, nóg napijnt.

Zijt dus allen overtuigd, beminde leze s en leze ressen, dat het sehrijyen dezer regelen een krachttoer voor me is, dien ge, naar ik vertrouw op prijs zult stellen.

En ware het niet, dat dezo wedstrijd ,om den eeuwig durenden Gouden Beker" er eene is geweest van zulk een groote bekoring en van zulk een machtige propaganda voor ons spel, heusch ik geloof, dat deze vellen papier met vrat anders bedrukt zouden geweest zijn.

De groote bekoring van dezen wedstrijd lag in het werkelijk fraaie spel, dat beide partijen om beurten of tegelijk vertoonden, in het harde zwoegen van alle 22 spelers, en in de ontzettende spanning, die in de allerlaatste minuut eerst verbroken werd.

De machtige propaganda ....

Wel ik heb nog nooit op de tribune zoo'n uitgelezen publiek bijeen gezien. Daar waren behalre onze sympathieke Burgervader Mr. Zimmerman, een paar wethouders, verscheidene leden »an den Raad, Kamerleden en oud-Kamerleden, Militaire autoriteiten van land- en zeemacht. Er waren zelfs geestelijken aanwezig, en hervorragende lieden van den handelsstand, die nog nimmer een bal hadden zién rollen, ten minste niet op het groene tapijt. En op die allen heeft het spel een uitmuntenden indruk gemaakt. Ik heb van tijd tot tijd de uitdrukkingen op de diverse gelaatstrekken zitten bestudeeren en ik was er getr, ffen door, hoe koude onverschillige gezichten van lieverlede opleefden, hoe er warmere tinten te voorschijn kwamen en hoe ten slotte de ooeen van geestdrift schitterden.

Rotterdam heeft de eerste maal den Gouden Beker gewonnen, maar ook — en daarinheefteveneens.de Rest', die een keurbende bleek, zijn aandeel — heel wat harten voor het schoone openluchtspel dat voetbal heet.

Er is tegelijk — als of zulks eigenlijk noodig was! — een uitmuntende propaganda onder het volk gemaakt. De lage toegangsprijs — 6 cents — had duizerjdsn naar het Spartaveld gelokt en al ben ik zsker dat daur-

onder geen enkele trouwe comparant ontbrak, toch waren er een paar duizend van die luidjes aanwezig, die tot nu toe hun Zondaemiddagjes sleten in kroegen, bij damschijven, billiard baller, dobbelsteenen en hoe al dat ongure tuig dan verder heeten mag.

Zoo brachten 100 jaar geleden alle mannen hun Zondagmiddagen door en — de Burgemeester zei het zoo leuk, — ,het eenige wat in die dagen bloeide, waren de jeneverstokerijen".

Precies om half drie floot scheidsrechter Willing, aan wiens afziend oog, al wederom niet vesl ontsnapte, de beide elftallen in het veld.

Voor wat Rotterdam betreft sagen we binnen de krijtlijnen verschijnen het 8partaelftal aangevuld met Dr. Stenger, J. van der Slurjs en Boerdam van V.O.C.

De Rest was sis volgt: doel v«n Hemert, achter Wijnveldt en Wilhelm, midden Triebei, Lotsy, de Klerk, voor Bouvy, Thomee, M. F/aaeken, v. Dillen, Noorduijn.-

Vóor dat we begonnen liep de heer P. R, Mees den spelers het welkom toe en gaf hun even „lucht" san den Gouden Beker. We zijn zoo iets gemoedelijks op onze Westelijke voetbalvelden niet meer gewend, maar het leuke speecbje deed het toch heusch wonderwel.

Toen begon de wedstrgd, 't is dadelijk een vinnig partijtje met pittige uitvallen van beide: voorhoeden. De doelmannen hebben al heel gauw werk te doen. Zoowel v&n Hemert als van Dfiel zijn echter op de hoogte van hun laik en ze weten regelmatig alle doelpunt-aspiraties den nek om te draaien.

De Groot heeft de bijzon ere bewaking van de Nederlandsche verdediging en kan daardoor zelf niet veel uitvoeren. Tengevolge van die strenge b«waking krijgen zijn mede voorwaartsen echter wat meer vrij spel en vooral Dulfer profiteert daar nog al eeus van. Zóo zal het met de Groot in Huil, waar de Engelschen hem al even danig in de gaten hielden, ook wel gegaan zgn.

De buurlui prcfitesren van de bewaking, die hem te beurt valt!

In de voorhoede van de rest valt van Dillen op. Let maar op, dat is een nieuwe UVV-ster in den dop. Een stevig voorzetter, met wil, durf en handigheid.

Als er 25 minuten gespeeld is, brengen de groenwitte Rotterdammers dapper op en plotseling ziet van Hemert zich door Dulfer gepasseerd 1—0.

Ik ben nog bezig dit geval voor U te nott eren, als er uitgetrapt wordt en de Bruyn het leder met z'n handen bewerkt binten de fatale lijn. Strafschop. Thomee maakt geen fout en 't is 1—1.

Ontembaar vallen de Rotterdammers aan om het verloren gegane voordeel terug te winnen. De Groot lost pal achter elkaar twee phenomenaal harde schoten, die even phenomenaal door Barend teruggestooten worden. Wijnveldt toont zich een keurig speler, die ons van tijd tot tijd ook prachtig kopwerk laat zien.

Er worden op het Rotterdamsche doel een paar gevaarlijke hoekschoten genomen.

,Hou Mannus in de gaten" gilt een vervaarlijk hooge jongensstem. De goed spelendo Francken wordt op dit bevel onmiddelijk gedekt,

Eren voor de rust denken we Dulfer te zien doelpunten, maar de bal gaat naast.

Van Hemert weert zich een paar maal geducht en dan gaan we pauseeren.

De tweede helit is nauwelijks aan den gang of de hardwerkende v. d. Sluijs zendt een moeilijk schot in. We juichen al, maar de Dordtsche reus zit den Rotterdammers weer eens dwars.

Het kanon schiet leelijk mis, maar dan wordt voor langen tijd de Rest veel sterker.

De Rotterdamsche verdediging met De Korver aan

A. A. KNU IJVER & ZONEN,

Hofleveranciers van H.H.M.M. de Koningin en de Koningin-Moeder en Z.K.H. Prins Hendrik.

Ged. Raamstraat 11 en 12, 's-GRAVENHAGE.

TELEFOON H 863.

KORDUUftSï: L,H GALONS

MËÜBELPAS^Ë MENT

VAANOEJLS

INSIGNES