is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlanschen Zwembond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 21, 1913, no 48, 24-12-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16 HET SPORTBLAD.

T. TEMMINK & Zn. - MEPPEL.

IMPORTEURS VAN PRIMA VOETBALMATERIEEL.

Speciale ■ »™ Qj ET f fT"

Catalogus J Elf S E T S Secht van: ~ ™* 111 ™ '"IBIP en solied.

Elke leverantie brengt ons tevredenheids-betuiging.

Italian Broekjes I 0II11 I T P-HiLLEX Doelnellen Sportkousen AUIII LLt U-S€IIOESTESr VelUers Knie-, enkelkappen - vraagt prijscouranten . Koffors, enz.

Winkeliers en Agenten grootst mogelijke korting.

gespeeld moest worden, maar faalden telkens, als ze die kennis practisch wilden toepassen. En toch was het D.F.O.-team, dat onder de vlag van het Eerste Elftal binnen de krijtlijnen verscheen, nu niet bijzonder sterk, was meer eene gelegenheids-combinatie.

Het duo Bouvy — Nico en Dolf — was op den linkervleugel schitterend en had een mooie gelegenheid zijn fijn samenspel hoog op te voeren ; dat de doelpuntenserie der D.F.C. laag gebleven is, was de schuld eensdeels van den middenvoor, een invaller uit het 3de elftal, die daarbij nog uit vorm was, anderdeels van het steeds geheel ingesloten blijven der Borussianen, die allen verdedigden en den weg naar het doel versperden.

I de achterhoede der D.F.C. was P. Bouwman het hinkende paard; om zijne in den wedstiijd tegen Sparta bewerkte dijspieren wat lenigheid te bezorgen, daar de tegenstanders toch niet „au eérieux" genomen werden, verscheen bij in het veld; wat bij deed was nog geen 25 % van wat hij kan.

Verbaasd keken die kleine Germanen op naar de „Hünengestalt" van onzen Barend; voor hunne verbeelding verrezen de grenadiers van het lijf korps van den ouden Frits, van wie men hun op de schoolbanken zooveel rad verteld. Eenmaal deed de middenvoor eene poging om dien als een rots, niet in de golven maar in het zaagsel Btaanden kolussus omver te loopen; meewarig neer zag van Hemert op dien aan zijn voeten krabbelenden David; na dien bleef men op eerbiedigen afstand van onzen doelman..

Reeds aanstonds kwamen de roodwitten opzetten, dreven de in wit shirt met den zwarten Rijksadelaar op/de borst, g»kleede Borussianen voor zich uit. Een opgelegde kans werd door „C" op prachtige wijze ver naast den paal geschoten. Borust-ia werd geheel ingesloten, Suoderman en N. Bouvy gaven voortdurend op keurige wijze het leder aan het middentrio der voorhoede, telkens wist een Duitsch r dit te onderscheppen. Lotsy bracht snel en forsch uit de middenlinie den bal op, legde hem Dolf Bouvy voor de voeten, die hem met een nij~igen schuiver over de doellijn joeg. Borussia weerde zich geducht, om zich los te wringen was echter vruchteloos tege> over D.F.C.'s meerdere speltechniek. Slechts éé > uitval bracht bet leder in de buurt van Barend v. Hemert, die, verlangend naar afwisseling, uitliep en den bal opraapte.

Sunderman rende langs de lijn, liep naar

binnen op, een kei, een ecbte, ouderwetsere volgde, den bi 1 beukte de witte plank in het doel, het was No. 2. A. v. d. Linden, die in het hooge Noorden, wel eens had gehoord, dat terugspelen op den keeper een probaat middel is, als men in den knoei zit, probeerde het ook eens, zette echter den bal zoo ver buiten de doelpalen, dat v. Hemert maar geen poging waagde, hem op te pikken. Borussia's eerste hoekschop was er, maar bracht D.F.C. niet de minste moeite, om het doel voor doorboring te vrijwaren. Borussia, ziende, dat het zóo op niets moes uitloopen, trachtte wat forscher te spelen, de sptl en de rechtsback der gasten, kloek gebouwde Germanen, spanden zich in, konden niet beletten, dat een snel door Nico en Dolf opgebraebten bal bij Sunderman kwam, die met een mooi op den wreef genomen schot het derde doelpunt maakte, 't Was gelukkig voor de wit-zwarien, die hopeloos ingesloten blever-, all" tien als wanhopigen ma»r stonden te trappen, dat de scheidsrechter rust blies.

Bij de hervatting ging het weer hetzelfde gangetje, het forsch opdringende D.F.C. team joeg Borussia voor zich uit, bestookte met een voortdurenden kogelregen de zwart-witten veste. E*m paar scherpe schoten van Nico Bouvy kwamen in het zijnet terecht. Oader dien voortdurenden druk der roodwitten * erden de Borussianen zenuwachtig, niet alleen werd in nig pootje uitgestoken, werd vies gebaakt, maar zelfs hard op doel gezette ballen werden met de hand in hun «aart tegengehouden, de referee stond op een mooi droog plekje bij de tribune en vond, dat men bij een „friecdly game" niet zoo nauw moest kijken. Plotseling brak de linkervleugel der Borussia door, de D.F.C.verdedigiog stond zoowat halverwege het vijand lijke kamp, snel ging het op B»rend in, v. Woènssel rende schuin op den S ürmer in en zettf* hem met een stevigen duw op zijde. De scheidsrechter fl >ot en wees naar de witte plek in het str&fscbor. gebied, v. Hemert deed uit pure welwillendheid z-lfs geen poging, om den in zijn doel snorrenden bal te stoppen.

Groot was de vreugde in het Germaansche kamp, duurde echter ni«t lang. Lotsy stormde als zesde voorwaarts mede op bet Borussiadoel io, wrong zich door de verdedigii g heen en scoorde zelf. Het laatste gedeelte van den wedstrijd werd „unheimisch" ; het spel der Duitsche v rdeci^insr werd van dien aard, dat de beide Bouvy's een paar maal hun hart ophaalden aan een oprecht gemeend „gssputter"