is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 9, 1894/1895 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DB OPLEIDING ONZER ZEEOFFICIEREN.

125

richt gegeven wordt vóór den leeftijd, dien de adspirant-adelborsten moeten bereikt hebben. Vrijwillig offert dus de Marine de 'gelegenheid op, om adelborsten aan te nemen, die eenige kennis van deze vakken opdeden, zoodat de hoeveelheid leerstof, daarin op het Instituut te onderwijzen, onnoodig vergroot wordt.

Dit nadeel zoude te ontgaan zijn, wanneer de leercursus van het Instituut aansluitend werd gemaakt aan het leerprogramma der Hoogere Burgerscholen, in de eerste drie jaren, welke op den leeftijd der toelating te Willemsoord gewoonlijk kunnen zijn doorloopen. Wel valt het tijdstip der admissie-examens eenige maanden vóór den afloop van den cursus der derde klasse op de H. B. S., maar dit levert in de practijk geen bezwaar op, aangezien in de volgende maanden op deze scholen uitsluitend repetitie wordt gehouden over het geleerde.

Misschien zullen velen de H. B. Scholen minder geschikt achten tot vorming der adspiranten voor adelborst, dan de tot dusver daarvoor meer gezochte particuliere inrichtingen, waar van deze adspiranten meer speciaal werk kan gemaakt worden, en waar meer tucht, — om niet te zeggen „dwang" — bij de studie kan worden uitgeoefend. Dit mag echter geen reden zijn, om de aanbevolen wijziging in de eischen voor het examen niet toe te passen. De particuliere scholen kunnen trouwens ook hun onderwijs naar deze eischen wijzigen, en wat de tucht aangaat, de H. B. S. biedt voldoende gelegenheid tot werken aan ieder, die dit wil; zoodat bij de hier voorgestelde wijziging de kansen, om bij het vergelijkend admissie-examen te slagen, zouden rijzen voor hen, die zeiven met ernst in den zeedienst willen, terwijl thans de plaatsing van den jongeling op de in deze richting met succes werkende scholen meer uitsluitend wijst op den ernstigen wil van ouders en voogden, om zoon of pupil naar Willemsoord te krijgen.

Een leervak, dat veel tijd vordert, zonder daaraan geè'venredigd vrucht te dragen, is m. i. de Maleische taal; niettegenstaande den niet geringen tijd, daaraan besteed, behoort het tot de misdeelde vakken, wat betrekkingscijfer aangaat en vindt daardoor lang niet bij iederen leerling voldoende aandacht. Heeft de Regeering, door de invoering van dit leervak, nog niet lang geleden, bewezen, dat zij de taak, den zeeofficier in de Oost-Indische bezittingen opgelegd, niet licht schat, — door eenige studie van land- en volkenkunde zou de geschiktheid tot die taak, met minder opoffering van tijd, beter bevorderd kunnen worden.

Zoo ook zoude ik het Internationaal Zeerecht en het Militair Recht uit het programma der opleiding geschrapt wenschen te zien. De toepassing van het eerstgenoemde komt eerst in hoogere rangen voor, en wat het Militair Recht aangaat, de aanstelling van studenten zonder eenige militaire opleiding tot officieren van gezondheid, die toch, evenals de zeeofficieren, dadelijk in krijgsraden benoembaar zijn, bewijst, dat de kennis van het Militair Recht niet als gebiedende eisch wordt gesteld voor den officiersrang.

Beide vakken zijn voor de jeugdige hoofden, die de toepassing nog in 't geheel niet voor zich zien, uiterst droog en dus moeielijk