is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 9, 1894/1895 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

200

DE VUUROEFENINGEN AAN BOORD

duidelijk. De ouderofficieren (konstabels en smeden) bij de gevechtsrol in de batterij geplaatst, hebben toch niet zoozeer ten doel om toezicht te houden, dan wel om, als met het materieel de meest vertrouwde personen, bij voorzieningen of herstellingen behulpzaam te zijn. Tusschen den officier- of adelborst-commandant der divisie en de bemanning van het geschut, plaatse men liever geen enkelen tusschenpersoon.

Buiten de genoemde vijf artikelen der Bijlage A, bestaan echter nog andere voorschriften omtrent de oefeningen met het geschut, en wel in het slechts kort geleden ingevoerde „ Algemeen Reglement betreffende het gebruik der batterij, het gereedmaken tot het gevecht, enz.", dat klaarblijkelijk is samengesteld ten gebruike van schepen, als de fregatten type „Atjeh". Aangezien nu deze schepen niet meer kunnen worden beschouwd als tot den eigenlijken zeestrijd bestemd, zal spoedig tot de samenstelling van voorschriften, meer beantwoordende aan de eischen van het hedendaagsche materieel, moeten worden overgegaan.

Ter vereenvoudiging en ter voorkoming van verwarring ware het wenschelijk, in zulk een nieuw reglement alles te vereenigen wat op het tactisch gebruik van al de vuurwapenen van het schip betrekking heeft, — des noods het verouderde materieel buiten beschouwing latende — zoodat behalve dit reglement slechts de bestaande reglementen voor iedere geschutsoort, wier handig formaat niet te wenschen overlaat, zouden behoeven te worden gebruikt.

Aan de beginselen, waarnaar in zulk een nieuw reglement de indeeling der batterij en nevenbewapening, de verschillende vuren, de vuurleiding en de seinen gedurende het gevecht moeten worden ontworpen, werden in eene vorige aflevering van dit blad onder den titel: „de vuurleiding aan boord van onze hedendaagsche oorlogsschepen" eenige beschouwingen gewijd.

Wat betreft de oefeningen met het geschut zouden de voorschriften, in dat reglement op te nemen, zooveel mogelijk aansluitende aan het tot heden gevolgde stelsel, maar gewijzigd in verband met het bovenstaande, als volgt kunnen luiden:

OEFENINGEN MET HET GESCHUT. J)

Art. 1.

Alle oefeningen met het geschut en de draagbare wapenen aan boord van Hr. Ms. schepen en vaartuigen van oorlog hebben ten doel: 1°. De strijdvaardigheid van het schip.

2°. De ontwikkeling van het personeel in het algemeen, tot verhooging van de strijdvaardigheid der geheele zeemacht.

Art. 2.

Het sub 1° in het vorig artikel genoemde doel moet in het algemeen zoo spoedig mogelijk worden bereikt. Het wordt evenwel

1) Met voordacht is het woord «exercitiën" hier door «oefeningen" vervangen. Ook zonder overdreven purisme kan de zeemacht wel trachten, zich eenigszins los te maken van de vele uitheemsche woorden, tot dusver in hare spraakwijze voorkomende.