is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 9, 1894/1895 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONZER HEDENDAAGSCHE OORLOGSSCHEPEN.

213

weersgesteldheid, die van eene gunstige gelegenheid voor het zeegevecht niet belangrijk afwijken.

Het schip wordt daarbij, ten opzichte van alles, wat het vuur betrelt, in den toestand van gereedheid tot gevecht gebracht.

De omstandigheden van het zeegevecht worden zoo getrouw mogelijk nagebootst; de commandeerende officier bespreekt daartoe vooraf met de officieren het tactische denkbeeld, dat aan de door hem voorgenomen manoeuvres ten grondslag ligt.

Alle vuurmonden, bij de gevechtsrol bemand, nemen aan deze oefening deel; de vuurmonden van meer dan 15 cM. kaliber ieder met 3 schoten, die van 15 cM. en van kleiner kaliber ieder met ü schoten, de snelvurende kanonnen ieder met 12 schoten. De exercitieladingen worden hierbij gebezigd en alleen ongevulde projectielen verschoten.

Geweervuur wordt afgegeven gedurende die oogenblikken, waarin het doel zich bevindt op zoodanigen afstand, dat van dit vuur in het gevecht met een hedendaagsch oorlogsschip voordeel te verwachten zoude zijn.

Aan de werkzaamheden tot bepaling van den afstand tot het doel, en het verbeteren der schoten mogen geene andere dan de volgens de gevechtsrol daarmede belaste personen deelnemen.

Het personeel, dat niet bij het vuur ingedeeld is, zal door den commandeerenden officier worden belast met aan te teekenen alles, wat omtrent de uitwerking van het vuur en den gang van zaken in het algemeen kan worden waargenomen, doch zal zich gedurende den loop der oefeningen moeten onthouden van mededeelingen, welke op de handelwijze der aan het vuur deelnemende bemanning van invloed kunnen zijn.

Bij deze oefeningen wordt eene drijvende cylindrische schijf gebruikt van, zoo mogelijk, niet minder dan 2 M. hoogte en 4 M. middellijn.

Het doel der oefening is de verhooging der vuuruitwerking door trefzekerheid, ook bij groote vuursnelheid en met behoud eener strikte vuurdiscipline, voorts de beoefening van de vuurleiding in verband met de manoeuvres van het schip, de beproeving der middelen tot overbrenging van bevelen en rapporten en mitsdien in den ruimsten zin ondervinding op te doen omtrent de doelmatigheid der inrichting van het schip, der indeeling van de gevechtsrol, en der geoefendheid van de bemanning.

Wanneer het schip vóór de indiening van het halfjaarlijksch verslag der vuuroefeningen in aanmerking komt voor inspectie, zal de commandeerende officier de gevechtsvuuroefening tot dat tijdstip uitstellen, ten einde den inspecteur in de gelegenheid te stellen haar bij te wonen. :)

1) Het hierin uitgedrukte beginsel wordt aanbevolen, omdat bij hedendaagsche oorlogsschepen de batterij-exercitie zeer Weinig geschikt is om de geoefendheid der bemanning te beoordeelen, terwijl de tuigexercitiën geheel ontvallen en daarentegen eene oefening als hier bedoeld, de beste krachten van de geheele bemanning vraagt en een denkbeeld geeft van de zorg, die aan de oefening der bemanning is besteed.

M. '94—'95. 14