is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 9, 1894/1895 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE OPLEIDING ONZER ZEEOFFICIEREN.

De opleiding a ontrance moet worden prijs gegeven. Nauwlijks toch^ zet de pashevorderde adelborst den voet op zijn eerste schip of hij wordt opgeleid; opgeleid wordt hij op de mailboot, die hem naar Indië brengt J) ook nog nadat hij examen voor luitenant ter zee 2e kl. heeft afgelegd; opgeleid wordt de ongelukkige ook weer in Indië, als hij op een groot schip komt. Opgeleid, opgeleid totdat eindelijk de detacheering, plaatsing op folio of de bevordering afkomt, waarmede plotseling alle opleiding, voor de meesten althans, ophoudt.

C. S. stelt zich te weer teg >n het doen zien van vreemde oorlogsschepen en werven aan adelborsten; als humaan mensch — en dat is C. S. al wil hij het niet altijd weten — wil hij hen daarmede niet lastig vallen. Tot mijn leedwezen had ik echter, boven sprekende van aanmoediging . tot den lust in vergelijkende studie, ook de vergelijking van vreemd en eigen op het oog. Onwillekeurig vergelijkt de mensch altijd en behalve dat hij lachen kan, gekookt eten eet en zich met het verleden occupeert, onderscheidt hij zich daardoor misschien ook van alle andere dieren.

En dat is ook natuurlijk; hij. vergelijkt omdat alles betrekkelijk is tot hij komt tot het eenig absolute: de Waarheid. Wordt nu een jongmensch geleid in zijne vergelijkingen, wordt hetgeen hij zien zal — daarvan is in den regel, gelijk C. S. terecht opmerkt, het voornaamste bekend — vooraf met hem behandeld en later vergeleken met ons eigen materieel, dan zal dit niet alleen zijne kennis van dit materieel vermeerderen, maar hij zal hebben leeren vergelijken en opmerken; zijn verstand zal zich ontwikkeld hebben, hij zal verder van de totaal niet vergelijkende diersoorten af zijn gaan staan. Deze vergelijkende studie kuddesgewijze uitgevoerd is onvruchtbaar. Maar met het kleine getal adelborsten, dat ik op de schepen^ zou wenschen, zou dit ook niet voorkomen; en al zal bij de ontmoeting van een vreemd schip niet het geheele schip zich in aller belangstelling mogen verheugen, vermoedelijk zal toch ieder adelborst wel nieuwsgierig zijn naar hetgeen daar aan boord te koop is op het gebied, dat hem in het bijzonder aan boord van zijn schip is aangewezen.

Onafhankelijk van de wijze van opleiding der adelborsten kun^ nen ook de opmerkingen van O S. over den dienst van piket in sloepen beschouwd worden. Er zijn voorzeker diensten van piket, welke minder goed door adelborsten dan door andere opvarenden zullen worden verricht. Maar de tijd is voorbij dat een adelborst van piket op 's Koniugs verjaardag in groot tenue, en met die groote tenue in eene vlet, taartjes gaat halen; en men mag aannemen dat ook ten opzichte van dezen dienst moderner begrippen veld winnen. Ik kan mij echter voorstellen dat er diensten zijn, die men bij afwezigheid van adelborsten aan onderofficieren zal opdragen, en niet aan luitenants ter zee; maar die men toch bij voorkeur door een adelborst zoude laten doen en die niet beneden zijne

1) Ken ondankbaar werk van twijfelachtig nut, nog onaangenamer voor den opleider dan voor den opgeleide.