is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 9, 1894/1895 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHRIJVING VAN DE MANIPULATORS.

247

In het eerste geval, b.v. wanneer we de lamp willen draaien in het horizontale vlak, plaatsen we het handvat van den wijzer in de positie A en drukken den hefboom neer. De stroom, die im in de Geleiding treedt langs den positieven toevoerdraad, splitst zich bij het eerste koppelpunt der weerstanden in tweeën, aangezien de veer d staat op een contactknop, die direct met dat punt is verbonden. Van die knop gaat dus stroom met de volle spanning (klemmenspanning in de scheepsgeleiding) door de lood verbinding ƒ door de veeren q en draadgeleiding naar veer i en dus naar segment I Vandaar gaat hij over de verbinding Ah naar den bovensten borstel van den motor voor de verticale beweging, door het anker van dien motor en den ondersten borstel_ naar het segment III en over de veer k naar den algemeenen afvoerring.

Het andere gedeelte van den stroom gaat door den weerstand. Daar op de contactknoppen, die verbonden zijn met de koppelpunten 2—5, geen veer drukt om den stroom af te leiden, en dit eerst het geval is met het rechtsche koppelpunt, moet de stroom den geheelen weerstand doorloopen alvorens de veer te bereiken. Het zal dus slechts een betrekkelijk zwakke stroom zijn, die bovendien een groot gedeelte van zijne spanning in dien weerstand heeft verloren. De veer geleidt hem verder naar den binnensten rino- die, zooals reeds gezegd is, de toevoerring is voor de electromagneten der beide motoren. In den motor, die dienst moet doen, is dus° slechts de helft van dezen stroom nuttig werkzaam om magneetkracht op te wekken, waardoor het anker, waardoorheen zooals vve reeds zagen, stroom gaat, zal gaan draaien. Heeft de motor de lamp in den gewenschten stand gebracht, zoo wordt de hel boom gelicht, dus de stroom verbroken, waardoor de motor stopt.

Staat het handvat in de positie C, zoo is de gesloten stroomloop de volgende:

Van de positieve hoofdleiding naar koppelpunt 1. Daar geen der veeren drukt op eenige contactknop, met dit punt coriespondeerende, treedt de geheele stroom den weerstand binnen. Met het tweede koppelpunt staat een der binnenste contactknoppen, onder de veer d in verband. Hierdoor gaat dus stroom langs de veeren an en de draadgeleidingen naar veer i en segment I, in denzeltden motor als bij positie A, dus eveneens over segment III en veer k naar den afvoerring. , Het andere gedeelte van den stroom doorloopt den weerstand verder en wordt eerst van het 4e koppelpunt afgevoerd langs de contactknop onder veer a, door die veer naar den toevoerring der electromagneten, en na het doorloopen dier magneten terug naar den algemeenen afvoerring.

Zooals we zien, gaat dus' de geheele stroom door het eerste stel weerstanden, waardoor dus aan spanning wordt verloren. Verder gaat die stroom voor de magneten door minder weerstand dan in positie A, dus is krachtiger, hetgeen onmiddellijk in zich sluit, dat een zwakkere stroom door het anker gaat, en hierdoor draait, zooals boven gezegd is, de motor langzamer.

Wordt de handel teruggedraaid naar B, zoo blijft de veer din