is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 9, 1894/1895 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

352 MARINEBEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR 1895.

In aansluiting aan de mededeelingen, vervat in de Memorie van Toelichting, gevoegd bij de vorige begrooting, zij aangaande de werkzaamheden, welke tot 1 Juli 1894 op 's Rijks werven werden uitgevoerd of aan particulieren werden toevertrouwd, het volgende vermeld:

's Rijles werf te Amsterdam.

Het pantserdekschip „Koningin Wilhelmina der Nederlanden" werd afgebouwd en in Januari jl. naar Willemsoord overgevoerd ter verdere uitrusting. Hetzelfde geschiedde ten opzichte van den monitor „Reinier Claeszen", die in Augustus 1893 naar Hellevoetsluis werd overgebracht.

De bouw van het pantserschip „Kortenaer" werd voortgezet.

De defensieschepen, na de zomeroefeningen buiten dienst gesteld, werden in conservatie gebracht en voor zoover zij in het voorjaar in dienst gesteld werden, daartoe te zijner tijd gereed gemaakt. Van den monitor „Heiligerlee" werd de stoomstuurinrichting gewijzigd en van dezen monitor en van de „Cerberus" werden de schroefassen nagezien. De kanonneerboot „Brak" werd gereed gemaakt om eerst aan Hr. Ms. logementschip „Neptunus", vervolgens aan Hr. Ms. instructieschip „Bellona" te worden toegevoegd, respectievelijk voor oefening der zeemiliciens en voorvorming van kanonniers voor snelvuurgeschut.

De electrische lichttoestellen van enkele torpedobooten werden hersteld en beproefd en op deze booten het koperwerk aangebracht, ter begrenzing van de vrije velden van het snelvuurgeschut. Voor de inschietplaats werden verschillende werkzaamheden uitgevoerd.

De achterwielsloepen werden voorzien van een condensor.

De schoener „Aruba" werd naar Willemsoord overgevoerd om daar dienst te doen bij de opleiding der adelborsten voor hunne tuig-exercitiën.

Aan het flottieljevaartuig van de Indische militaire marine „Borneo" werden verschillende werkzaamheden verricht, ter gereedmaking van het schip voor den dienst.

Voor den voorraad werden verschillende artikelen, waaronder sloepen, aangemaakt.

Aan de in dienst en in reserve zijnde schepen werden de voor het onderhoud noodige werkzaamheden uitgevoerd.

's Rijks werf te Willemsoord.

De defensieschepen, welke na de zomeroefeningen buiten dienst werden gesteld, werden in conservatie gebracht en de daarmede verband houdende werkzaamheden aan de inventarisgoederen uitgevoerd. Voor zoover aan romp, ketels en machines reparatie noodig was, werd deze verricht; belangrijke herstellingen kwamen echter niet voor. De defensieschepen, welke in het voorjaar van 1894 in dienst zijn gesteld, werden daartoe te zijner tijd gereed gemaakt.

De torpedobooten ondergingen kleine herstellingen; voor de «Dempo" werd een nieuwe voortstuwer gemaakt; op de torpedo-