is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 9, 1894/1895 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

472

uit de begrooting van nederlandsch-indie

een maximum diepgang van 0.9 M. en geschikt om aan pl. m. 180 opvarenden gedurende betrekkelijk geruimen tijd tot verblijfplaats te kunnen strekken. Voorts is uit de ingekomen prijsopgaven gebleken, dat de kosten van aanbouw en van uitrusting van het vaartuig het daarvoor geraamd bedrag van ƒ 60 000 met ƒ 40 000 zullen te boven gaan ; daarom wordt deze onderafdeeling bij Nota van wijziging met ƒ 40 000 verhoogd. Volgens mededeeling van den vorigen commandant der zeemacht in Nederlandsch-Indië, lag het in de bedoeling het vaartuig bij de gouvernementsmarine in te deelen.

Bijlage van de memorie van antwoord.

Aanwijzingen bij het gebruik van Ombiliën-steenkolen aan boord van stoomschepen voor de groote vaart.

Het is naar aanleiding der verschillende oordeelvellingen over de practische waarde van Ombiliën-kolen, voornamelijk voor stoomschepen voor de groote vaart, dat het wenschelijk wordt geacht enkele opmerkingen betreffende het gebruik dier kolen in een kort overzicht te verzamelen.

Deze opmerkingen zijn geput uit mijne aanteekeningen, gedurende verschillende reizen gemaakt, waarbij genoemde kolen gestookt werden, zijn aangevuld uit rapporten van andere hoofdmachinisten, die eveneens op dit gebied gedurende geruimen tijd ondervinding hebben opgedaan.

Uit de rapporten, die gunstig luiden over de eigenschappen van deze eerst sinds korteu tijd ontgonnen steenkolensoort, blijkt, dat de behandeling er van eenvoudiger is dan men in 't algemeen wel denkt, indien men slechts eenige wijzigingen aanbrengt die de ondervinding als noodzakelijk heeft leeren kennen.

De wijzigingen, noodig om van het gebruik van eenige andere soort tot dat van Ombiliën-kolen over te gaan, zijn van zoo eenvoudigen aard, dat deze desnoods in volle zee kunnen aangebracht worden, zonder dat de vaart van het schip daardoor belangrijk behoeft te verminderen.

Bij het gebruik van Ombiliën-kolen moeten de volgende zaken in 'toog gehouden worden:

1°. De trekking moet verminderd worden door met den demper in den schoorsteen de opening met 30 a 40 pet. te verkleinen.

2°. De opening boven de vuurbrug moet verkleind worden; dit kan het beste geschieden door een laag losse steenen op de bestaande brug te leggen.

3°. De Ombiliën-kolen moeten niet te dik gestookt worden, aangezien zij eene groote hitte en een zeer lange vlam ontwikkelen.

Men zorge dus vooral voor een ruimen toevoer van lucht, om een helder doorbranden te ondersteunen.

De kolen moeten dikwijls en bij kleine hoeveelheden te gelijk opgeworpen worden.