is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 9, 1894/1895 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERAADSLAGINGEN.

585

snelvuurkanonnen, twee pantserdoorborende vuurmonden van bijv. 21 cM. hadden zien aangebracht. En men schijnt het er ook nog niet over eens 1e zijn, dat tegen deze bewapening onoverkomelijk bezwaar bestaat wat het type en den diepgang der voorgestelde kruisers betreft. Eén treffer uit zulk zwaar geschut heeft eene vernietigende uitwerking, getuige de verwoesting op het Japansche admiraalschip „Matsusuna" teweeggebracht.

Niet gaarne zoude ik, evenals de geachte afgevaardigde uit Ridderkerk, tot de conclusie komen, dat de jongste zeeslagen in de golf van Petchili bewezen hebben, kruisers boven pantserschepen°de voorkeur verdienen, en het snelvuurgeschut daar zijne sporen verdiend heeft, — en zulks in aanmerking nemende de onkunde, de werkeloosheid en de slechte bediening der vuurmonden van het Chineesch eskader.

Niet bijzonder ingenomen ben ik ook — en ik geef hier eene geheel subjectieve meening weer, eene meening, waarin ik echter blijkens de jongste opstellen in het „Handelsblad1', door zaakkundigen geschreven, volstrekt niet alleen sta — met de bescherming der hier voorgestelde kruisers. Ik twijfel er ten zeerste aan of deze schepen bestand zijn tegen het vuur van tegenstanders niet van sterkere, maar van even sterke, met andere woorden tegen de uitwerking der snelvuurkanonnen van 15 cM. en 12 cM. In de Memorie van Antwoord des Ministers vind ik hieromtrent niets.

Wel zegt de Minister op bladz. 7 der Memorie van Antwoord, dat de kolenvoorraad die boven het pantserdek kan geborgen worden, 440 ton, eene zeer belangrijke bescherming geeft aan het voornaamste deel van het schip, en dat, wanneer van den geheelen kolenvoorraad van 800 ton, 630 ton is verbruikt uit de benedenen bovenruimen, er nog een 3 M. dikke laag kolen tot bescherming overblijft tot eene hoogte van 72 cM. boven de waterlijn, maar er zijn marine-officieren die aan dergelijke bescherming weinig waarde hechten. Ik wijs slechts op het dienaangaande door den gepensionneerden vice-admiraal, den heer Mac-Leod, in het midden gebrachte in het „Nieuws van den Dag" van Vrijdag 30 November jl., van welk artikel de Minister zeker wel kennis zal genomen nebben. Daarin wordt toch van het feit melding gemaakt, dat een stalen dek van 7,5 cM. en door kolen beschermd, doorboord wordt door een stalen granaat van 21 cM.

Kan de Minister mij nu de verzekering geven, dat een stalen dek van 5 cM. van de door ons aan te bouwen kruisers niet doorboord wordt door de stalen granaten uit 15 cM. of 12 cM. snelvuurkanonnen? Ik voor mij, Mijnheer de Voorzitter, zou niet gaarne achter dat pantser staan, ook al is het door kolen beschermd.

Op deze vraag zou ik gaarne van den Minister een pertinent antwoord hebben, omdat zij m. i. van zeer veel gewicht is. Immers bijna alle kruisers, zelfs de kleinere, hebben 15 en 12 cM. snelvuurgeschut aan boord. In den bekenden zeeslag aan den mond der Yalurivier, bracht de Japansche kruiser „Chiyoda", (2450 ton waterverplaatsing) tien 12 cM. snelvuurkanonnen in werking, de „Jakachiho" (3660 ton waterverplaatsing) zes 15 cM. Ik moet