is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 9, 1894/1895 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Ï90

IIU. MS. »SOMMELSDIJK" IN DEN CYCLOON ENZ.

hoek tusschen de richting, waarin de lucht zich beweegt en de richting van den isobaar op 2 a 3 streken aannemende, dan krijgt men de kromme lijnen van fig. 2. Deze vorm der isobaren kan dus als zeer waarschijnlijk worden beschouwd. Voor de steilte der gradiënten is aangenomen, dat de cycloon zich met eenparige snelheid voortbewoog en dus, bij de geringe verplaatsing van het schip, de meer of minder snelle daling of rijzing een maatstaf voor den ouderlingen afstand der isobaren was.

F. PlNKE.

DE REGELING VAN HET KORPS ZEEOFFICIEREN.

Nu eene mogelijke reorganisatie van het onderwijs aan het Kon. Instituut voor de Marine zeer de aandacht begint te trekken, kan het wellicht overweging verdienen die reorganisatie ook verder uit te breiden en eene regeling voor het korps zeeofficieren te troffen, die wel geheel met het oude zal breken en daarom misschien in het oog van vele zeeofficieren, behoudend als zij over het algemeen zijn, geen genade zal kunnen vinden, maar die naar ik meen, nadat men aan het nieuwe gewend zal zijn, blijken zal vele voordeelen op te leveren.

In de eerste plaats worde de 4jarige cursus veranderd in een 3jarigen en gedurende, dien tijd de adelborsten datgene geleerd, wat zij later in hun dienst aan boord noodig zullen hebben.

Na afloop van dien cursus worden zij met eene voorloopige ranglijst tot adelborst der le klasse bevorderd en dragen dan de uniform zooals die vroeger voor de adelborsten der le klasse was voorgeschreven.

Wat hun rang betreft valt die boven fortificatie-opzichter en onder den jongsten 2en luitenant van de landmacht.

Als adelborst der le klasse maken zij eerst een reis van één jaar met een onzer fregatten en doorloopen daarna gedurende één jaar een aanvullingscursus te Willemsoord, waarbij de leeraren van het Instituut als docenten optreden.

Na voldoend afgelegd eindexamen worden zij daarna, volgens een dan op te maken definitieve ranglijst, tot luitenant ter zee der 2e klasse, gelijkstaande met 2en luitenant der landmacht, benoemd.

Zij dragen dan de uniform, zooals die tegenwoordig voor de adelborsten der le klasse is vastgesteld, maar met de epauletten zooals die nu voor de luitenants ter zee der 2e klasse zijn voorgeschreven.

In dien rang dienen zij als jonge officieren aan boord van de schepen en worden dus geheel in de longroom opgenomen. In zee doen zij natuurlijk de minst verantwoordelijke wachten.

Bij gunstige conduite-rapporten worden zij daarop na twee