is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 9, 1894/1895 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit de pers.

717

S is er ten volle van overtuigd, dat deze opleiding aan de te stellen eischen zal voldoen en dat er gegadigden genoeg te vinden zullen zijn. De geheele stoomvaartdienst is dan berekend voor zijn taak en geen ontevreden geest zal daarbij voorkomen.

De jono-elui, die in dienst komen als machinistleerling, weten dat zij hoofdmachinist worden, zoo zij hunne examens voldoende

afleggen. ... 11

De leerlingen, die nu nog bij de opleiding zijn, moeten geheel

onder de oude regeling doordienen.

Velen zullen terugschrikken voor deze nieuwe denkbeelden, zegt S , maar no« onlangs deed het ons een genoegen uit een brochure van de hand van den heer Visser, directeur der machimstenschool te Amsterdam, te zien dat deze het in principe met ons eens is. De verschillende bijzonder gunstige voorschriften moeten verdwijnen. Ook de traktementen staan in een wanverhouding tot die der zeeofficieren. S. schrijft het vroegtijdig verlaten van den dienst met toe aan de slechte regeling doch aan de toestanden aan boord, vooral in Indië, en haalt de redenen daarvoor aan, de heer Land heeft daarover menigmaal zijn stem doen hooren. „Aan den Staat de plicht in de nooden der opvarenden te voorzien, te letten op hun belangen, opdat hij recht hebbe op zijn beurt goed gediend te worden.

„N. Rotterdamsche Courant", 20 December. Het personeel van 's Rijks stoomvaartdienst in en buiten de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Naar aanleiding van het ingezonden stuk onder dien titel zegt X. dat Marin blijkbaar onder de weinigen behoort, die ongunstig over het korps stoomvaartdienst oordeden Ruim 50 jaar heeft dit korps den lande gediend zonder dat door onbekwaamheid op een onheil van eenig belang kan gewezen worden wat èn de opvolgende Ministers èn de Volksvertegenwoordiging erkenden door de officieren steeds uit het korps te nemen. Het valt niet te ontkennen, dat met de vele moderne schepen met -root stoomvermogen, die we binnen enkele jaren zullen bezitten, de werkkring van de officieren-machinist, doch ook die der onderaeschikte machinisten, meerdere theoretische kennis zal eischen JNa de o-ebrekki-e opleiding, die de laatste jaren is verbeterd, hebben de machinisten door eigen studie, zich voor hun taak bekwaam gemaakt Wel reorganisatie, niet die door Marin voorgesteld, maar een waardoor het verdienstelijke korps stoomvaartdienst met wordt miskend. Naar S.'s meening moet het land bewaard blijven voor officieren en ondergeschikte machinisten, op die wijze opgeleid.

„Telegraaf," 20 December.

Het personeel van 's Rijks stoomvaartdienst in en buiten de Tweede Kamer der Staten-Generaal. - Werktuigkundig-ingenieur komt tegen het stuk van Marin, onder hetzelfde opschrift, op. Hij zegt niet te weten of de opleiding der Engelsche machinisten nog hetzelfde is als destijds door Minister Tromp is aangegeven, maar telkens oproepingen te hebben gezien voor Probationary Engineers m tl.