is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 10, 1895/1896 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S4

OVER DE GETIJDEN TE HELDER, IJMUIDEN EN HOEK VAN HOLLAND.

Mf veertiendaagsch maansgetij. Mm maandelijksch maansgetij. Ssa halfjaarlijkse!! zonsgetij.

Nevengetijden.

S4 viervoudig zonsgetij. M4 viervoudig maansgetij. M6 zesvoudig maansgetij. M8 achtvoudig maansgetij.

Samengestelde getijden.

fi samengesteld uit M4 en S2 dubbel getij.

2SM v ii M3 en S4 dubbel getij.

MS ;/ // M3 en S2 viervoudig getij.

MSf ,/ ;/ M3 en S3 veertiendaagsch zons- en maansgetij.

Meteorologische getijden. Sa jaarlijksch zonsgetij.

De amplitude van een van de maan afhankelijk getij zal in verschillende jaren niet dezelfde waarde hebben, daar die amplitude o. a. bepaald wordt door de helling der maansbaan op den equator, die wel zonder groot bezwaar gedurende een jaar als constant mag worden beschouwd, maar van het eene jaar tot het volgende verandert. Wij kunnen echter die amplituden door vermenigvuldiging met geschikte coëfficiënten herleiden tot hare gemiddelde waarden, en zoo in de verschillende jaren getallen verkrijgen, die met elkander vergelijkbaar zijn; die getallen vindt men in centimeters in de kolommen onder de letter H medegedeeld. Eveneens zal de phase van de maansgetijgolven en eenige der zonsgetijgolven op 1 Jan. 0U voor verschillende jaren verschillend zijn, daar de gemiddelde lengte van de zon en maan en de elementen van de zons- en maansbaan op die tijdstippen niet dezelfde zijn; door toevoeging van gemakkelijk te bepalen grootheden, kan men die phasen echter terugbrengen tot een zelfde lengte van zon en maan en eene zelfde waarde der elementen dier hemellichamen; de aldus gereduceerde phasen in de bovenstaande tabellen, onder x vermeld, moeten dus ook van jaar tot jaar gelijk zijn. Aan dezen eisch wordt door de verschillende getijgolven te Helder, die geen te kleine amplituden bezitten, vrij wel voldaan. Eene uitzondering daarop maken de getijden van lange perioden: Sa, Ssa, MSf, Mf en Mm; de eerste hangt geheel, de tweede voor een deel van de meteorologische toestanden af, die wellicht in de verschillende jaren verschillend zijn geweest. Van de 3 volgende getijden leveren voornamelijk de beide laatsten, Mf en Mm, de grootste af-