is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 10, 1895/1896 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

124

ARBITRAGE EN VREDE.

werden in Europa met goeden uitslag bekroond, doch leden schipbreuk in de republieken van Noord- en Zuid-Amerika

Om den goeden gang van zaken op de ™feren*e t^n te hevorderen werd door het Zwitsersche comité eene vergaaerinn van eeSge gldelegeerden uit elk der toegetreden landen.belegd om de werkzaamheden vast te stellen en rapporteurs over de te beÏandelen onderwerpen te benoemen. ^^^onTeXl ^ voorbereidende vergadering vertegenwoordigd, waaronder ook derland. De uitslag was de volgende regeling: Opening der conferentie;

H1S™ST^ *n eig,„*» .„ «• i» * »» oo,log ;

Arbitrage-bepalingen in handelsverdragen ;

Permanente internationale conferentie ter behandeling van internationale vraagstukken ;

Neutralisatie van land- en zeeëngten;

Organisatie van een permanent centraal interparlementair bureau.

De opening had 29 Augustus 1892 plaats in tegenwoordigheid van mTedengvan alle Europeesche staten, behalve België, Grieken Lnd Hongarije, Servië en Zweden, door het hoofd van het Zwitsersche departement van Buitenlandsche Zaken. Deze staatsman omschreef het karakter der conferentie, haar streven en hare practische beteekenis in de volgende rede :

■ Het Zwitsersche volk," zoo sprak de minister as vredelievend. Na eeuwen achtereen aan geheel Europa Rappere soldaten te hebben geleverd, heeft het zich vrij gehaakt van dien oorlogszuchtigen geest en dienstneming on„der vreemde vlag in zijne grondwet verboden. Maar het „kweekt bij zijne zonen toch alle eigenschappen aan, die de „numerieke sterkte van een leger vertienvoudigen; en, wan„neer het berust in de zware militaire lasten van dezen tijd „dan geschiedt dit, omdat het boven de weldaden van den „vrede het behoud zijner vrijheid stelt.

„Het Zwitsersche volk is daarbij voorstander van arbi „trage In een verdrag tusschen eenige der tegenwoordige kantons in het jaar 1291 gesloten, komt reeds eene clausule betreffende arbitrale oplossing van geschillen voor.

Maar wij moeten erkennen, dat wij m den loop der tij„dên hebben ondervonden, dat eene formule de menselijke hartstochten niet in bedwang houdt. De geschiede „nis leert ons echter ook, dat een volk, eene regeering nooit „ongestraft eene oplossing door geweld stelde boven eene

-rS^f^^ op prijs stellende ontveinst „het Zwitsersche volk zich dus niet, dat bet alleen waarde „heeft als de toepassing onder de noodige waarborgen ge-