is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 10, 1895/1896 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der nederlanden" naar delagoabaai.

255

gezonden. Dit gedenkboek geeft een verslag van de tot standkoming der spoorweglijn, keurig bewerkt.

In den avond van- den 11 Juli werd Pretoria verlaten, naar Lourenco Marquez teruggestoomd, zijnde de plaats waar nieuwe feesten werden aangericht, daar President Krüger aan Lourenco Marquez en de oorlogsschepen daar aanwezig een bezoek zoude brengen. De President vertrok dienzelfden avond per extra trein, en was te Lourenco Marquez de gast van onzen consul den heer G-. Pott, tevens consul van de Transvaal. Ik ga de schitterende ontvangst, bestaande uit straatversiering enz., van den President te Lourenco Marquez voorbij en bepaal mij tot de volgende mededeeling :

Op Dinsdag ten 9 ure zal Z.HEd. President Krüger en gevolg een bezoek afleggen aan Harer Majesteits Pantserdekschip „Koningin Wilhelmina der Nederlanden" en nog dienzelfden dag ten 2 ure vertrekt het hooge gezelschap per speciale trein naar Pretoria.

Van dit bezoek vinden wij vermeld :

Hedenmorgen omstreeks half negen maakte de President en gezelschap een tochtje op de Temberivier in de Hollandse stoombarkas, waarna de pier der Z. A. S. M. werd bezocht.

Ten tien ure begaf zich het hooge gezelschap aan boord van Hare Majesteits Pantserdekschip «Koningin Wilhelmina der Nederlanden", dat bij nadering der barkas een saluut van een en twintig schoten afvuurde ; bij de aankomst werd Z.HEd. door Commandant Derx ontvangen en over het geheele vaartuig rondgeleid. Het bezoek duurde ongeveer twee uren en Z.HEd. legde de grootste belangstelling aan den dag voor alles wat hem getoond werd.

Nadat hem de geheele werking der torpedos was uitgelegd, werd een torpedo afgeschoten.

Na alles gezien te hebben werd Z.HEd. in de Longroom de eerewijn aangeboden en betuigde hij zijn ingenomenheid met het bezoek.

Tijdens het bezoek van den President aan boord van de „Koningin Wilhelmina der Nederlanden" zeide Commandant Derx dat hij zeer verblijd was ZHEdele aan boord te zien. Van af den dag dat de order ontvangen was naar Delagoabaai te gaan tot bijwoning der Spoorwegfeestelijkheden, was het dikwijls het onderwerp van gesprekken geweest hoe verheugd men zou zijn indien de President deiRepubliek het schip met zijn bezoek zou vereeren. Tans was die wens verwezenlijkt geworden, en hij als commandant, zoowel als de officieren en manschappen, gevoelden zich daardoor ten zeerste vereerd en verheugd. Hij wenste Z.HEd. God's besten zegen op den verderen levensweg en