is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 10, 1895/1896 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MARINEBEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR 1896.

ONTWERP VAN WET.

Artikel I.

Het Vide hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1896 betreffende het Departement van Marine, wordt vastgesteld als volgt:

Iste AFDEELING.

Kosten der administratie. A. Departement.

Artikel 1. Bezoldiging van den Minister . . ƒ 12 000,00

Artikel 2. Bezoldigingen van den secretaris-generaal en van de verdere ambtenaren en bedienden ; toelagen en schrijfloonen 96 850,00

Artikel 2a. Toelagen aan de ambtenaren en bedienden, ingevolge art. 3 der wet van den 9den Mei 1890 (Staatsblad n°. 80), en personeele toelage aan den ambtenaar, belast met de invordering der leges, voor het stellen van borgtocht 6 185,00

Artikel 3. Bezoldigingen en zeetraktementen van officieren, bij het Departement van Marine geplaatst of gedetacheerd 30 900,00

Artikel 4. Bureel- en lokaalbehoeften, kosten van lokaalhuur, druk- en bindwerk en kleine uitgaven 16 200,00

B. Directién der marine te Amsterdam, HeUevoetsluis en Willemsoord.

Artikel 5. Bezoldigingen en toelagen van de ambtenaren bij 's Rijks werven

61 500,00