is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 10, 1895/1896 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

348

MARINEBEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR 1896.

Artikel 5a. Toelagen aan de ambtenaren, ingevolge art. 3 der wet van den 9den Mei 1890 (Staatsblad n». 80) f 3 850,00

Artikel 6. Zeetraktementen en toelagen van de directeuren en commandanten en van de officieren,

gedetacheerd bij 's Rijks werven 39 440,00

Artikel 7. Bezoldigingen en toelagen van de

ingenieurs der marine 48 037,50

Artikel 8. Bureel- en lokaalbehoeften, draken bindwerk en kleine uitgaven 11 500,00

C. Inspectie en verificatie van zee-instrumenten.

Artikel 9. Bezoldigingen en toelagen van het personeel bij de inspectie en verificatie van 's Rijks

zee-instrumenten 5 570,00

Artikel 10. Bureel- en lokaalbehoeften, draken bindwerk en kleine uitgaven 1 200,00

D. Reis-, verblijf- en vacatiekosten.

Artikel 11. Reis-, verblijf- en vacatiekosten voor burgerlijke ambtenaren, militairen, niet uit 's Rijks schatkist bezoldigde personen en mindere geëmployeerden, werklieden en bedienden bij 's Rijks maritieme inrichtingen; restitutiën van ten dienste van het Rijk gedane voorschotten 54 000,00

Totaal .... ƒ 387 232,50

Ilde AFDEELING.

Materieel der zeemacht en van 's Rijks maritieme etablissementen.

A. Drijvend materieel, uitrusting, behoeften, enz.

Artikel 12. Aanschaffing van alle materialen, uitgezonderd steenkolen; aanschaffing, aanbrenging en herstelling van alle inrichtingen, werktuigen en voorwerpen, benoodigd tot den aanbouw, de aftimmering, toetuiging, uitrusting, het onderhoud en de herstelling van 's Rijks schepen en vaartuigen; kosten van vervoer, bereiding en keuring ....

Artikel 13. Aanbouw van schepen en vaartuigen door particulieren; kosten van vervoer, beproeving, conservatie, keuring en toezicht

Artikel 14. Aanschaffing, wijziging, onderhoud

f 965 850,00 2 145 000,00