is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 10, 1895/1896 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWERP VAN WET.

319

en herstelling van geschut, afiutage, draagbare vuuren blanke wapenen en ledergoed, alles met toebehooren; projectielen, buskruit, vuurwerken, gereedschappen en alle zaken, die daarop betrekking hebben ; kosten van vervoer, beproeving, begeleiding, bewaring en keuring f 646 300,00

Artikel 15. Aanschaffing, wijziging, onderhoud en herstelling van torpedo's en lanceerinrichtingen, alles met toebehooren, gereedschappen, waarlooze deelen en materieelen, schietkatoen en andere ontploffingsmiddelen ; kosten van vervoer, beproeving, begeleiding, bewaring en keuring 173 200,00

Artikel 16. Aanschaffing en herstelling 'van scheeps-stoomwerktuigen en ketels, daarvoor benoodigde materialen en voorwerpen, machinekamerbehoeften ; kosten van vervoer en toezicht bij de vervaardiging en beproeving 580 550,00

Artikel 17. Aanschaffing van steenkolen ; kosten van vervoer, laden en lossen 287 000,00

Artikel 18. Kosten buitenslands gemaakt, tot herstelling, toetuiging en uitrusting van schepen, uitgezonderd steenkolen; kosten van vervoer en toezicht 255 000,00

B. Personeel van de werkplaatsen, de havendiensten en de werkvaartuigen.

Artikel 10. Bezoldigingen, daggelden en toelagen van mindere geëmployeerden en werklieden bij 's Rijks werven; bezoldigingen van machinisten der actieve zeemacht, gedetacheerd bij 's Rijks werven, voor de conservatie der schepen ; bezoldigingen van de vuurstokers voor binnenlandschen dienst; loonen voor buiten of op de werven door particulieren verrichte werkzaamheden, en kosten der kleeding van mindere geëmployeerden, uitmakende de politie op 's Rijks werven en der havendiensten . 1 308 575,00

Artikel 20. Bezoldiging der bemanning van de werkvaartuigen, de toelagen en kleeding, sluis-, brug- en jaaggelden en andere onkosten .... 25 350,00

C. Magazijnen, gebouwen, werkplaatsen, dokken, enz.

Artikel 21. Aanbouw, aankoop, inrichting of huur van terreinen, gebouwen, magazijnen, werkplaatsen, hellingen, vaste kappen, Hokken en alle daartoe behoorend.e marinewerken; gemeente- en polderlasten, enz.; vergoedingen wegens pachtverlies ;