is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 10, 1895/1896 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOTA VAN WIJZIGINGEN.

4.S9

opleidingskosten ; het totaal dezer bijdragen zal aan 's lands Middelen te goed komen. De leerlingen, thans reeds te Hellevoetsluis in opleiding, zullen, te beginnen met i°. September 1896, op dezelfde wijze gevoed worden als de alsdan in dienst tredende, doch overigens op de oude voorwaarden blijven.

Een en ander veroorzaakt eene hoogere uitgaaf voor het jaar 1896 : voor kleeding (1ste uitrusting) voor 18 toe te laten leerlingen, a f 150 ƒ 2700,—

voor onderhoud der kleeding a /' 20 'sjaars voor ieder,

over 4 maanden " 120,

extra-voeding bij de scheepskost, voor 22 thans reeds aanwezige en 18 in dienst tredende leerlingen a ƒ 0,20

daags per hoofd, voor 120 dagen - 9G0,—

zakgeld a ƒ 0,30 per week, voor 18 leerlingen, over

17 weken " 91>80

ƒ 3871,80

waarvoor wordt gesteld ƒ 3870.

Voorts zijn in de omschrijving van het artikel opgenomen de woorden: «kosten van onderwijs aan personeel der zeemacht door «personen of bij inrichtingen, niet tot de zeemacht behoorende". Deze wijziging is noodig om de verevening mogelijk te maken van uitgaven voor gymnastiek-onderwijs aan wal, gegeven door personen of bij inrichtingen, niet tot de zeemacht behoorende. Met den Minister van Oorlog is namelijk overeengekomen, dat voor het volgen van de gymnastiek-eursussen aan de Normaal Schietschool te VGravenhage, voor aldaar te detacheeren marinepersoneel, als bijdrage in de algemeene kosten dier inrichting, f 100 per hoofd zal worden betaald. Voorts wordt, zoolang bij de marine een voldoend aantal onderwijzers ontbreekt, op sommige plaatsen, onderricht gegeven door personen, niet tot de zeemacht behoorende. De uitgaven te dezer zake worden voor 1896 geraamd op ƒ 1500, waarop thans bij de raming nog niet gerekend is.

Ten slotte beloopt de voorgestelde verhooging van het artikel derhalve ƒ 5370.

De omschrijving van art. 52 wordt gelezen als volgt: „Aandeel in de loodsgelden, en vaste bezoldiging, benevens «kostgelden der bemanning van de loods-, inspectie- en peilingvaar„tuigen, tijdelijke onderstand aan zieken; premiën aan schippers; „kosten tot oefening van varensgezellen voor de loodsmansbetrek«king; buitengewone belooning aan schippers, loodsen, enz., voor „hulpbieding aan schepen in nood en het redden van schipbreuke„lingen; tegemoetkomingen voor geleden verliezen bij zeerampen; „vergoeding aan loodsen, door force-majeure naar zee medegenomen „en op eigen kosten naar hunne standplaatsen terugkeerende; be-