is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 16 )

voor het geheele leven duurde. Nog eene plaats heeft bijzonder ook de aandacht van buitenlanders tot zich getrokken, omdat zij het daarvoor houden, dat dezelve den geest kenbaar maakt, die thans op de Nederlandsche universiteiten heerscht, ten einde aan te toonen, hoe het door wyttenbach uitgestrooide zaad opgegaan is, en vruchten draagt. Exortum est, zoo luiden de eigen woorden van Professor van heusde , wyttenbachii aetate, «o. vum quoddam genus jureconsultorum (de Heer van heusde weet zoo goed als iemand, dat, wat de regtsgeleerden betreft, de invloed van wyttenbach, hoe groot en heilzaam die ook op hunne letterkundige beschaving geweest zij, de goede wijsgeerige en klassischegeest, die themis voedsterlingen sedert 1771 in Holland, zoo voordeelig onderscheidt, aan wntenbach's tcenmaligen beroemdsten ambtgenoot den Hoogleeraar cras, oneindig veel verschuldigd is); et vero theologorum genus humanum, cultum, litteris perpolitum. Qfltm ego ante hos duo detriginta ennos, Amstelodamum vcnirem, mirahatur Vir summus, adire ipsum adolescentem, Platonis Ugendi cupidum. Nunc in Academüs nostris et Athenaeis non tantum lectiones hdbentur platonu cae, frequente* discentium numero, sed jungunt ttiam sua sponte juyenes sodalitia, in quibus Blotonem legant invicem, et interpretentur. Wie vermag het derhalve, om den werkkring van mannen, gelijk de zoo evengenoemden, aan eene zekere berekening te onderwerpen ? Dit is juist het groote loon, hetwelk voor groote Leeraars weggelegd is, een loon, dat verre weg den kring ie buiten gaat, dien zij zelve in staat zijn te overzien.