is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( §9 )

ongelukkiger! te vertrappen of in eenen afgrond te werpen»

Men vindt ook wijsgeeren, die tegenspreken, dat de genen , wier eerbaarheid , vrijheid , of de onschendbaarheid der ledematen aangevallen werden , het regt zouden hebben, om zulk eenen aanvaller te dooden. Zeker mag men in die zelfsverdediging niet verder pan, dan het onvermijdelijk zelfsbehoud vordert; gaat iemand verder, dan is hij strafbaar ; maar wie zich binnen de palen van wettig zelfsbehoud (tutela inculpata) beperkt, die is niet verantwoordelijk, al was het, dat de onregtvaardige aanvaller daarbij zijn leven verloor. De kerkvader augustinus heeft dit tegengesproken, in zijn werk de ciyitate Dei lib. I. c 4. maar zijn dwaalbegrip is aangewezen, en te regt gewezen door orotius de I. B. et Pac. lib. II. c. 1. %. 6.

Het regt van zelfsverdediging heeft zijn' oorsprong uit den pligt van zelfsverdediging, niet uit de misdaad van de» aanvaller: want indien dit zoo was (en dit was toch het gevoelen van puïendorf), dan zoude men zich niet mogen verdedigen tegen eenen beschonkenen of zinneloozen, die ons aanrandde, dus is de stelling, dat het delict des aanvallers, alleen de grond zoude zijn van het regt van zelfsverdediging , geh eel onhoudbaar.

Waar de natuur het regt geeft tot zelfsverdediging, en dit regt afkomstig maakt uit den pligt tot zelfsbehoud, daar volgt het van zelf, dat de middelen, die tot vervulling van dezen pligt en de handhaving van dit regt onvermijdelijk gevorderd worden, moeten geoorloofd zijn, en zoo behoort het tot de zelfsverdediging , dat wij de overige men»