is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ui )

De briefschrijver beschouwt de Dordsche kerkvergadering in een geheel ander licht, dan waarin de schrijver van het Adres dezelve heeft voorgesteld. De briefschrijver ziet in haar bedrijf niet eene handhaving der algemeen aangenomen hervormde kerkleer, tegen de dwaalbegrippen van eenige onrustige geesten en nieuwigheidzoekers, maar de verzekering der zegepraal van de onderscheiden gevoelens eener bijzondere sekte onder hervormden, boven die van hunne hervormde medebroederen. Dit moge waar zijn, en het moge ook niet geheel ongegrond zijn te zeggen: dat na de beslissing der geschilpunten, omtrent de zuivere gereformeerde leer, door AtDord' sche synode, sommigen in den armhartigen waan geraakten, dat eene geleerde beoefening der H. schrift veilig kon ter zijde gesteld worden. Maar dit is evenwel niet het gevolg van de leer, maar van de wijze, op welke de leer vastgesteld is. Alle synodale uitspraken , hetzij van Trente of van Dordrecht, leiden tot staking van onderzoek, veroorzaken een stationnaire gesteldheid ; maar dat zulks geenszins het gevolg der Leer is, blijkt reeds alleen daaruit, dat de hervormden van de Walsche kerk, die zeker roet meer zuiverheid de leer van jean cauvin volgen, dan de andere hervormden, althans in de geleerde beoefening der H. schrift, niet behoeven onder te doen voor de Hoog - of Nederduitsche geloofsgenooten. Het zoude niet moeijelijk vallen , dit met zeer luisterrijke autoriteiten te staven. En het beroep op het voorbeeld van de Staten overzetting des bijbels, is juist een bewijs tegen de stelling, die men wil beweren. Ook hebben wij nergens gevonden , dat de vervaardigers der staten overzetting des bijbels zich