is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 5

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 219 )

van buiten geleerd, en bij voorkomende gelegenheid opgezongen. Alle manspersonen worden openlijk als jongens aangesproken , tot dat hun haar en baard grijs zijn. Slavernij ontstaat, of ten gevolge van krijgsgevangenschap, of als straf voor eenige misdaad, of door onvermogen om schulden te kunnen betalen, of reeds door geboorte. Moord is de eenige misdaad, welke met den dood gestraft wordt, zoo dat het strafwetboek van dat half woeste volk, in dit opzigt nog zachter is, dan menig Europisch Code Penal. Voorts heeft de Koning ook dan zelfs het regt van gratie, en kan dus den ter dood veroordeelde het leven schenken. De oudsten des volks maken eene soort van Jury uit; de major laing, prijst de regtvaardigheid en omzigtigheid hunner wijze van doen. De vaders worden als zij oud van dagen zijn, door hunne zonen onderhouden. De opperbevelhebber des legers wordt Kella-Mansa betiteld, dat zooveel beteekent als Minister van oorlog; en wanneer hij na het voleindigen des krijgs, met het leger terugkeert, mag hij niet binnen de stad komen, voor en aleer hij daartoe verlof verzocht en hetzelve bekomen heeft; en dan legt hij ambt en titel neder, en wordt bij zijnen eigen naam aangesproken. Het kan niet onbelangrijk zijn, te denken, dat deze, tot hiertoe eigenlijk slechts facto bestaande betrekkingen, in het vervolg ook jure zich vaststellen en ontwikkelen kunnen. Bijzonder gering is hier de invloed van de kerk, van de priesters en het priesterdom op den staat. Majoor hmm sloeg z-lve door een raket een Oppergrecman, onder groot gelach des volks uit het veld. De tegenwoordige koairig is