is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 6

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 231 )

dat niemand in het handelkundig Amsterdam, ons of andere tijdschriften zal komen om raad vragen, of hij er al dan niet deel in nemen zal; veel min zouden wij ons geroepen achten, om iemand in het oor te fluisteren, maak er geen haast mede* als gij voorzigtig wilt handelen: vermoedelijk zouden de Amsterdammers zich de woorden van hunnen gysbrecht herinneren, die ook aan eenen ongeroepen raadgever, in een ©ogenblik van deerlijk verval (hoezeer dat deerlijk verval ook al meer in een wenschen, dan dadelijk gelooven, bij velen bestaat), te gemoet voerde: mijn heer ik heb uwen raad voor dees tijd niet van doen! Maar de koelzinnigste overweging van de statuten en van 'skonings besluit ter vestiging der maatschappij, en derzelver bekrachtiging, kan niet anders of zij moet de volkomenste geruststelling opleveren, en ook het grootste zwaarhoofd, zoo wel ais den ergsten belager en benijder van Amsterdams, toch niet geheel onderdrukte, welvaart, verzekering geven, dat hier alles zamenloopt, om zich de beste uitkomsten te mogen belooven; eenmaal zal men ook van den handel van Amsterdam kunnen zeggen: premi potuit opprimi non potuit, en worden onze wenschen vervuld, dan zullen de woorden van anton/.des, 0p wien gezinspeeld wordt in het Handelsblad, weldra weder van toepassing kunnen worden.

2'stroom II. Boek. Op vrienden, 't roer in lö, laveer nu hooger aan, Koom voer mij verder heen, daar al die kielen dwalen Om 't over Pampus, met dien zeevloed door te halen, En kraam en zolders weer te proppen met een schat» Die al des werelds oogst vergadert in Hu* stad !