is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 7

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 202 )

werken,- welker titels zoo even opgegeven zijn. De heer dumont heeft ook uit de handschriften van bentham getrokken, al wat het onderwerp betreft van het regterlijk bewi"s, en heeft dezelve tot een geheel zamenhangend bijeengebragt.

De heer rossi zegt dat dit de eerste rproef is", om deze stof wijsgeerig te behandelen. Dit- is al weder een -bewijs, hoe weinig de buitenlandsche geleerden bekend zijn, met de werken onzer vaderlandsche. geleerden. Doch onze taak is niet, om thans eene historia literaria te schrijven nopens dit onderwerp.

Zij, die reeds met de andere werkzaamheden bekend ?.ijn van den heer dumont over de handschriften van dezen Engelschen wijsgeer, hebben niet noodig, dat men hen bekend make, met alles, wat men den uitgever van die nieuwe werk verschuldigd is. Men vindt daar ook dieselfde kunst weder met juistheid m klaarheid, de meest afgetrokken denkbeelden uit te drukken, en met (elegante), smaakvolle vormen te bekleeden, de kunsttermen, ' ook der droogste regtspunten , dezelfde schranderheid, om de denkbeelden en het stelsel des amems, in derzelver Waren zin te vatten, midden onder-de moeijeiijkheden, welke de afzonderlijk en geheei op zich zeiven staande werkzaamheden opleveren,, van eenen denker, voor wien een onderwerp van wetgeving,, welk het ook zijn mogt, en hoe geawgtjg het ook uit zijnen aard wezen moge, nooit iets andets geweest is, dan een der deelen van het geheel, hetwelk zijn geest omvatte; eindelijk dezelfde begaafdheid, om aan te vuüen wat er ontbreekt, of om volledig te maken of te ontwikkelen,. zulke