is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 7

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 295 )

waar, dat men hierbij j uitlegt en verklaart aan den lezer, zelfs de nomenclature; iets, hetwelk dit werk buitengemeen langdradig, droog en moeijelijk; gemaakt heeft.

Ons bestek gedoogt niet, dat wij alhier eene volledige Analyse van dit Traite" des preuves judiciaires gevm. Ons verlangen is alleen, de aandacht van het Nederlandsch publiek, zoo veel mogelijk op dezen zoo hoogst belangrijken tak van wetgeving te vestigen.

Bij velen zal het hiertoe genoegzaam zijn een werk van bentham te noemen, van dien wijsgeerigen onderzoeker, wien, noch het ingeworteld gebruik of gewoonte, noch de autoriteit, noch zelfs de algemeene opinie, noch eenig gezag immer weerhouden hebben in zijn streden naar het eenige , het hoofddoel, hetwelk hij zich steeds voorstelde: de ontdekking der waarheid.

Men kan ongetwijfeld (en dit regt roepen wij echter, met alle bescheidenheid, ook voor ons zeiven in,) bedenking vinden om al de begrippen van den Engelschen wijsgeer te onderschrijven. De hoogleeraar rossi , meent zelfs , dat men zou kunnen beginnen met de soliditeit van het beginsel te betwisten, tot hetwelk hij, naar de algemeene geneigdheid van alle scheppende vernuften, alles als tot één eenig voortbrengend beginsel, heeft willen terug brengen.

Het is eene waarneming, welke wijlen de Hoogleeraar cr^s, in zijne principia doctrinae morum, reeds gemaakt heeft, dat men door alles onder één eenig beginsel te willen wringen, niet nader aan de waarheid komt, en dikmaals zich verder van de duidelijkheid vetwijdert.