is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 11, 1896/1897 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENE WAARSCHUWING.

Wanneer een oorlogsschip een reis van eenigen duur onderneemt, is het de gewoonte dat men met de leveranciers der gamolle overeenkomt, dat deze na afloop van de reis de overgeschoten provisiën terugnemen. Voor zoover mij bekend is, .heeft dit tot nu toe nooit tot eenige onaangenaamheid aanleiding gegeven, doch het geval, dat zich nu aan boord Hr. Ms. „Friso" voorgedaan heeft, moge de gamellechefs tot waarschuwing strekken, dat het noodig kan zijn, zich voldoende waarborgen voor het naleven der gesloten overeenkomst te verschaffen.

Aan boord van gemeld fregat was nl. na terugkomst uit Indië voor een vrij groot bedrag aan blikken overgebleven. Nadat een der leden van de firma van Hoogenstraaten en Co. te Leiden naar den Helder overgekomen was om de zaak eens te bepraten en er (hoewel hij zeide er op gerekend te hebben, dat de nieuwe état-major de provisiën wel zou overnemen) in toegestemd had de onbeschadigde blikken terug te nemen, kwam er den volgenden da»een brief van de firma, waarin deze verklaarde, in dit geval geen gevolg aan de overeenkomst te kunnen geven, daar „blikken door berri-berri geïnjecteerd en op welke wijze dan ook ontsmet", voor haar alle handelswaarde verloren hadden.

Wanneer men nu nagaat, dat de bergplaatsen van Hr. Ms. „Friso" niet ontsmet, en dus officieel als niet door berri-berri (gesteld dat het werkelijk deze ziekte geweest is) besmet beschouwd zijn, ^ dat het bovendien een ongerijmdheid is, dat geconserveerde provisiën op eenige wijze geïnfecteerd zouden kunnen worden, dan ligt het voor de hand dat de firma van Hoogenstraaten en Co. zich slechts van dit voorwendsel bediend heeft om zich te onttrekken aan eene verplichting, die zij noode op zich genomen heeft, om bij de scherpe concurrentie die er heerscht, zich van de levering der provisiën voor Hr. Ms. .Friso" te verzekeren.

ERRATA.

In „de Munitievoorraad voor onze nieuwe oorlogsschepen, beschikbaar in tijd van oorlog", blz. 106, (2° afl.) 25»» regel v/b. staat:

„le. De gewichtsbesparing, enz. per type „Holland" beloopt,

volgens mijne berekening + 2.6 ton; per type „Kortenaer"

+ 2.5 ton", lees :

»le. De gewichtsbesparing, enz. per type „Holland" beloopt,

volgens mijne berekening + 26 ton; per type „Kortenaer"

+ 8.5 ton."