is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 11, 1896/1897 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222

het klein kaliber geweer in den oorlog.

De heer Yames, surgeon-major, die in het hospitaal van Tientsin in de gelegenheid was de gekwetsten te onderzoeken en hierbij speciaal zijn aandacht wijdde aan de wonden met klem kaliber geweer toegebracht, deelt dienaangaande het navolgende mede:

De Japansche troepen waren voor het grootste gedeelte gewapend meteen 11 mM. geweer, de overigen met het geweer van 8 mM.

Ongeveer 30 met dit geweer gewonden werden door hem onderzocht. In geen enkel geval was het been noemenswaard gesplinterd, zelfs niet aan den kant waar het proiectiel uitkwam.

Aangezien geen enkele kogel in 't lichaam gevonden^ werd, kan niet geconstateerd worden of de mantel van het projectiel van staal of van zachter metaal was. Alle patiënteti verklaarden gewond te zijn op afstanden van 150—400 yards — zij herstelden spoedig en m. i. zouden minstens 90 % gestorven zijn, als de wonden waren toegebracht met een 11 mM. looden kogel.

Dr. PedrOza, die op Cuba de uitwerking der klein kaliber geweren gadesloeg, zegt dienaangaande het volgende inde „Revista de Ciencios":

Ik was van meening, dat de projectielen der 7 mM. Mausergeweren, voortgeschoten met een aanv. snelheid van 632 m., een kleine en zuivere wond zouden veroorzaken met weinig bloeduitstorting, gemakkelijk dicht te maken op het slagveld en waarschijnlijk spoedig genezende in het hospitaal, vooral doordien het been niet zou splinteren en er moeilijk vreemde stoffen met den kogel in het lichaam zouden binnendringen. In werkelijkheid was de wond evenwel dikwerf niet zoo gunstig. Zeer verrast en teleurgesteld was Dr. Pedroza bij de eerste gevallen die hem te Bandamllo onder de oogen kwamen. Later merkte hij op, dat het goedaardig karakter van de wond alleen voorkwam als deze op afstanden boven de 150 yards werd toegebracht. Op afstanden van 10—70 yards getroffen, is de verwoesting van het weefsel zeer groot en hierdoor is het gerucht ontstaan, dat ontplofbare kogels gebruikt werden, voornamelijk daar de openingen van in- en uittreding dikwerf zoo klein zijn, dat ze moeilijk zijn te vinden. De verklaring hiervan is waarschijnlijk, dat door den enormen schok waarmede de met groote snelheid voortgeschoten kogel het lichaam treft, de uitwerking dezelfde is als op een vloeistof of vochtig mengsel in een bus opgesloten. Bij het met groote snelheid doorschieten van een dergelijke^ bus, slaat deze uit elkaar of doet een straal vloeistof door een in de bus aanwezige opening met kracht uitspuiten.

Op grooter afstand is het contrast tusschen de wonden, toegebracht met het groot kaliber geweer en met het mauser-geweer, zeer sterk.

In het laatste geval toch zijn de openingen van in- en uittreding van het projectiel zeer klein en is weinig of geen inwendige verwoesting aangebracht, daar zelfs in het been slechts een cylindrisch kanaal zonder splintering is ontstaan, zoodat bij directe antiseptische behandeling herstel gewoonlijk spoedig zal intreden (volgen eenige gevallen waarin de aard van de toegebrachte verwonding en het spoedig herstel daarvan vermeld worden).