is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 11, 1896/1897 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINGEN.

10:!

felts, verder een 18" lanceerbuis vooruit en twee 18" lanceerkanonnen op liet dek.

De kolenberging bedraagt 80 ton, voldoende voor ongeveer 2500 mijlen bij 10 mijls vaart.

Bij den proeftocht op 1 Sept. bedroeg de gem. diepgang 4'5, de kolenvoorraad 20 ton, en de geheele toelading 35 ton.

Na op de mijl gestoomd te hebben, werd een traject afgestoomd met gemidd. 364.8 omw. per min., waarbij behoort, volgens de runs, 26,75 mijl. De slip bedroeg 7,06 %> de gecontracteerde vaart was 26 mijl.

Bij den proeftocht werd de stoomspanning op ongeveer 147 lbs. gehouden, terwijl ketels en machines ontworpen zijn voor 200 lbs.

De „Entre Bios" zal onder eigen stoom den oversteek naar Buenos — Ayres maken, evenals haar voorganger „ Santa-Fé". Laatstgenoemde heeft op die reis met hevige stormen te kampen gehad, doch men maakt zich niet ongerust, vertrouwende op de uitstekende hoedanigheden als zeebouwer, op hare groote manoeuvreervaardigheid, en op de soliditeit en kracht harer machines.

(Engineering).

AANKONDIGINGEN.

Verord. Kon. Ned. Zeemacht.

Deel I. Hoofdstuk I, aanv. bl. 9. Het zeetractement voor den Luitenant t/zee 1" klasse belast met den inwendigen dienst en met de leiding van het onderwijs der leerlingen machinist wordt vastgesteld op f 900.

Staat Litt. A. Schadeloosstelling voor verplichten dienst aan wal in O.-I. is vervallen.

Hoofdstuk III, aanv. bl. 8. Staat Litt. A.

Schadeloosstelling voor verplichten dienst aan wal in O.-I. is vervallen.

Hoofdstuk VI H, nieuw. Begeling van het personeel der Kon. Ned. Marine Reserve vervangt de voorloopige regeling van dit personeel.

Hoofdstuk VII, aanv. bl. 8.

De uniformen voor hoofdmachinisten le kl., hoofdmachinisten 2B kl., mach. le kl., mach. 2e kl. en asp.-mach. zijn respectievelijk als de vroegere van mach. le kl. V. C., mach. I6 kl., mach. 2e kl., mach. 3e kl. en machinistleerling l6 kl. ; alleen dragen de hoofdmachinisten 2e kl. ook een koord van zilverdraad aan de sabelkwast. De sergeant-stokers dragen op den linkermouw gouden borduursels van denzelfden vorm als de vroegere vuurstokers le kl.