is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 11, 1896/1897 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPLEIDING TOT MATROOS EN TOT ONDEROFFICIER. 485

Zien we wat 1 Oct. '96 brengen zal? een meerdere achteruitgang nog zal zeker onwaarschijnlijk en zou bedenkelijk zijn. Natuurlijk nam Ik tot grond van beoordeeling niet het aantal deiwerkelijk aangenomen jongens, omdat onder deze cijfers een factor, de keuring schuilt, welks invloed en waarde te wisselvallig is.

Naar mijne meening had bij de oude opleiding alleen art. 1 van het Reglement van de „Nautilus" moeten zijn veranderd in dit nieuwe artikel:

al. 1. Het doel der 2-jarige opleiding is jongelieden te bekwamen en op te leiden tot matroos 26 kl., kanonnier 2e kl.

Als 2e alinea zou dan moeten volgen de mooiste alinea van het oude „Nautilus"-reglement luidende:

al. 2. Bij het geven van onderricht en het verdeelen dor lessen moet op den voorgrond staan, dat de bestemming der opgeleiden is eenmaal flinke en bekwame militaire dek- en onderofficieren te kunnen worden, doch moet niet uit het oog worden verloren dat zij bevorens geschikt moeten zijn verschillende diensten te verrichten, die in meer algemeenen zin van een bruikbaar kader gevorderd kunnen worden en moet er vooral naar gestreefd worden, hun goede en zuivere militaire begrippen in te prenten.

Vervolgens de 2e alinea van art. 11 aldus gewijzigd in verband met art. 13.

al. 3. Zij die bij de opleiding zich slecht gedragen, blijken geven van onwil, luiheid of onverschilligheid, worden onmiddellijk, en zij die hoewel van goed gedrag, wegens gebrek aan aanleg, onvoldoende vorderingen, zelfs op den kruistocht het vermoeden nog niet wettigen, dat het doel bereikt wordt met de opleiding beoogd, zullen na dien kruistocht op de vloot worden overgeplaatst.

al. 4. Tweemaal in het jaar gaan alle jongens van de „Wassenaar" op de hier gemelde opleiding over, zullende afhankelijk van de behoefte aan het daarvoor bestemde opleidingsschip een of twee brikken dan wel ander schip worden toegevoegd voor den zomerkruistocht.

Waar behalve aan Commandanten en Officieren, in niet geringe mate aau onderofficieren en matrozen, 'slands belangen d.w.z. een bedrag aan materiaal van 80 millioen worden toevertrouwd, daar mogen de belangen van de opleiding van de minderen op hoogen prijs worden gesteld. Wat de techniek nu reeds is, weten we; dat zij niet stilstaat maar vooruitgaat, weten we ook. Dit zoo zijnde, mag de opleiding geen schrede achterwaarts doen.

In de voorstellen tot wijziging van de regeling der stuurlieden werd door den Schout bij Nacht deze merkwaardige zienswijze neergeschreven bl. 76: „het wetenschappelijk gehalte zal dalen". Die woorden zeer terecht neêrgeschreven, maar der verdere aandacht niet waardig gekeurd, wensch ik te releveeren als toepasse-