is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 11, 1896/1897 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

530 EXAMINA VOOR ZEEOFFICIEREN.

De tijd moet leeren of dit pleidooi ter verkrjjging van een iuisteren maatstaf, waarnaar althans de theoretische bekwaamheden der zeeofficieren behooren te worden beoordeeld, ook inderdaad de baanbreker voor een betere examenregeling is.

Met den schrijver ben ik van meening, dat de juiste maatstaf niet verkregen wordt door de thans gevolgde _ wijze van examineren, welke hoogstens de overtuiging kan vestigen, dat gedurende eenige maanden de boeken en instituutsvoordrachten zijn ter hand genomen, of dat zulks niet is geschied.

Zal het examen evenwel dienen ter beoordeeling van kennis o-rondio-er en in vele opzichten uitgebreider en wetenschappelijker dan die welke op het Instituut te Willemsoord werd opgedaan, zal het tevens den lust tot studie en tot vermeerdering van kennis levendig houden en aankweeken, zal de goede uitslag van een afgelegd examen eindelijk een waarborg zijn dat de examinandus foor zijn toekomstigen rang theoretisch voldoende op de hoogte is dan moeten de tegenwoordige eischen wijziging ondergaan en moet het examen ook op eene andere wijze worden afgenomen

Me niet scharende onder de categorie door X de „meer be voedden" genoemd en zelfs overtuigd, niet die mate van juist en helder inzicht te bezitten, noodig om de gewenschte examenregeling aan te -even, d. i. die, waarbij de vereischten in overeenstemming zijn met hetgeen men billijkerwijze tegenwoordig van een ontwikkeld en bestudeerd zeeofficier mag verwachten, waarbij verdei het resultaat de bekwaamheid zooveel doenlijk ten volle weergeeft Lts waarin elk examen toch min of meer zal falen - eene regeling, die bovendien aanmoedigt tot studie, zoo vermeen ik, aangezien' elk examen ook mij stof tot nadenken gaf en me de zwakke punten deed overwegen, als vrucht dier overdenkingen eene regelC te mogen aanfeven, welke zoo niet direct goed, dan toch bovengenoemde voorwaarden beter vervult, dan de thans gevolgde.

Mogelijk, dat het niet-instemmen met de hieronder uiteengezette denkbeelden anderen meer aanleiding zal geven in een voor de toekomst zoo belangrijke zaak de pen op te vatten, dan het artikel van X dit tot dusverre vermocht.

Ten einde het examen voor den Luitenant ter zee 1 klasse zoowel in zijne eischen als in de wijze waarop het moet worden Ogenomen juist te kunnen beoordeelen, is het niet mogelijk, dl examen te bespreken, zonder voorafgaande beschouwing van dat voor den rang van Luitenant ter zee 2e klasse.

Wat men zal eischen en vragen voor den hoogeren rang wordt toch voor een groot gedeelte beheerscht door hetgeen men op den Irond van vroeger afgelegd examen mag bekend veronderstellen altijd wanneer het voorgaand examen m der daad goed werd af-

gen°Beide examina staan in vele opzichten met elkander in het nauwste verband. . , ,1

Gaan we daarom eerst de onlangs vernieuwde doch helaas niet herziene vereischten na voor het examen van den Luitenant ter zee 2" klasse, dan is het duidelijk, dat deze slechts wijzen op