is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 11, 1896/1897 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

532

examina voor zeeofficieren.

Wie onzer had ze in de practijk noodig en onder welke omstandigheden zou zulks thans nog ooit kunnen voorkomen?

Men voert wel eens aan, dat de maansafstanden nog steeds behandeld worden en uitgecijferd op het examen, omdat nagenoeg alle verbeteringen in dit vraagstuk toepassing vinden, verder omdat ze lastig zijn en veel gelegenheid bestaat tot het maken van fouten.

Ik vind dit geen argument, doch ware het inderdaad een argument, dan zoude het ons slechts daarheen kunnen voeren, nog altijd maansafstanden te berekenen, zelfs wanneer de geheele. stuurmanskunst kon worden teruggebracht tot bewerkingen, als die van 2 X 2Waarom dan ook bij breedte- en lengtebepalingen niet uitsluitend of bij voorkeur methoden van Douwes, Stamkart, Littrow en meer andere van hoogst twijfelachtig nut ter berekening opgegeven ?

Aan de Stoomwerktuigkunde zoude toegevoegd moeten worden : Kennis van de inrichting en samenstelling van hulpwerktuigen en hulpstoomwerktuigen; eenige kennis van brandstoffen en materialen, terwijl in het meer wetenschappelijk gedeelte van het onderwerp de diagrammen, berekeningen en toepassingen op vraagstukken der Stoomwerktuigkunde een plaats moesten vinden.

De nieuwe voorschriften op de examina voor de machinisten

getuigende van den ernst, waarmede de ontwerper zijn taak

opvatte — kunnen als leiddraad dienen voor hetgeen men van den Luitenant ter zee moet eischen.

Jaren geleden, toen het materieel door zijn eenvoud een zeer bescheiden plaats in het hoofdstuk Artillerie innam en de studie daarvan weinig tijd en hoofdbreken kostte, was het misschien wenschelijk voor den zeeofficier ook voor te schrijven de kennis deienkele bestaande reglementen.

Thans, nu de studie van het uitgebreide en meer gecompliceerde materieel zooveel tijd vordert en er tal van andere zaken zijn, waarvan de kennis voor den zeeofficier noodig en nuttig is, nu we een goed opgeleid konstabelspersoneel bezitten, behoort de kennis der reglementen meer op een onderofflciersexamen thuis en zou het gewenscht zijn in de plaats daarvan te stellen: ffde beginselen der ballistiek".

Het artikel Torpedo's behoeft voor het examen van den Luitenant ter zee 2e klasse geen wijziging, ten minste wanneer het daarin voorgeschrevene volgens de letter wordt opgevat; onder het materieel alzoo te verstaan niet alleen de torpedo's, doch ook lanceerinrichtingen enz., in één woord alle voorname zaken, die aan boord van een schip met torpedo's bewapend wórden aangetroffen.

Uit den Scheepsbouw zouden we eindelijk het »hout" willen verbannen en daarvoer liever „staal" lezen. Buiten de houten schepen zijn er nog wel andere en betere zaken, die ons de roemvolle tijden van de Rutter niet zullen doen vergoten. Een weinig theoretische scheepsbouw, wat meer dan daarvan op het Instituut geleerd wordt, maakt de studie van het vak minder droog en wetenschappelijker, terwijl door die uitbreiding van programma bij vele werkelijke voordeelen ook nog zal verkregen worden, dat we