is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 11, 1896/1897 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

542

EXAMINA VOOE ZEEOFFICIEREN.

Het kan dus wellicht zijn nut hebben daaraan te gemoet te komen, vooral nu tijdsomstandigheden daartoe leiden.

Studie in vakken, waartoe men zich weinig aangetrokken gevoelt, zal bovendien steeds onvruchtbaar blijven tegenover de vruchtdragende in wetenschappen, welke onze sympathie hebben.

Om, gegeven bovenstaand programma voor den Luit. ter zee le kl., voor bevordering in aanmerking te komen, zouden de navolgende voorwaarden gesteld kunnen worden.

1°. Een voldoend afgelegd examen in de verplichtend gestelde vakken; deze zijn serie a: Stoomwerktuigkunde, Artillerie, Manoeuvres en Tactiek, Zeegaten, Kustverdediging en Dienstvoorschriften of serie b: Stoomwerktuigkunde, Torpedo's, Manoeuvres en Tactiek, Zeegaten Kustverdediging en Dienstvoorschriften ; a of b naar keuze van den examinandus.

2°. Een voldoend afgelegd examen in één of twee (dit aantal vast te stellen) der overige vakken Stuurmanskunst en Meteorologie, Sterrenkunde, Scheepsbouw, Electro-techniek. De keuze wordt aan den examinandus overgelaten.

Overigens de vrijheid om examen af te leggen in meerdere vakken.

Wanneer nu de Luit. ter zee 2e kl. na een paar jaren dien rang bekleed te hebben, in de gelegenheid wordt gesteld achtereenvolgens in de verschillende vakken examen af te leggen, eerst in de verplichtend gestelde, dan kan hij zijn arbeid verdeelen over een groot aantal jaren, eene omstandigheid, waardoor voortdurende en geregelde studie te wachten is. Het examen in de verplichtend gestelde vakken — behalve natuurlijk in zeegaten, kustverdediging en dienstvoorschriften, waarvoor een paar uur voldoende is — vordert zeker twee dagen in elk vak, de ochtenden voor schriftelijke, de middagen voor mondelinge behandeling van het onderwerp.

Wordt ten naastenbij deze gedragslijn gevolgd, zoowel wat betreft uitbreiding en betere omschrijving der vereischten, alsook wat den gang van het examen aangaat, dan zullen de resultaten spoedig aantoonen, dat we ons ook den «ruimeren en meer wetenschappelijken zin" willen eigen maken, terwijl de vloot onder de velen, wier theoretische bekwaamheden voor den dienst onder gewone omstandigheden ruim voldoende zijn, anderen zal tellen, die door uitgebreide kennis in bepaalde richting de Marine met hun oordeel belangrijke diensten kunnen bewijzen.

1 December 1896. E. C.

NOGMAALS DE EXAMENS DER ZEEOFFICIEREN.

Zooals begrijpelijk is, vernam ik met ingenomenheid van een der redactieleden, dat het in »Marineblad" No. 4 voorkomende om-