is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 11, 1896/1897 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERAADSLAGING.

,S79

van bestuur. Ik zal hetgeen de geachte afgevaardigden gezegd hebben in nadere overweging nemen. Zooals reeds in de Tweede Kamer o-ezegd is, zal deze quaestie nader in behandeling komen.

De beraadslaging wordt gesloten en het wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

UIT DE PERS.

„Landsverdediging", 12e afl.

Enkele opmerkingen betreffende het personeel en materieel van de K. N. Marine IV. (Vervolg).

Welke vermindering is er in sommige periodieken te maken zonder eenige stoornis in den dienst te veroorzaken ? S. zal slechts eenige losse grepen doen.

A. Wekelijksch rapport. Deze rapporten worden binnenslands in duplo ingeleverd (met den legger dus in triplo). _ Dat zij met noodig zijn voor mutatiën betoogt S. door er op te wijzen, dat deze geschieden door middel der Directie waartoe het schip behoort, bovendien zijn ze bij opleiding-, logement-, instructie- en kostschepen niet veelvuldig, bij schepen van binnenlandsche defensie evenmin en bij schepen met gedetacheerde bemanning zou men bovendien de verand eringslijst, die men indient aan de officieren van administratie, ter inzage kunnen zenden aan liet commandement van het schip, tot welks rolle men behoort.

De toestand van romp, tuig, enz. is voor deze schepen in de betrokken Directie genoeg bekend en wat de andere rubrieken aangaat is dit evenzoo, bovendien bestaat er gelegenheid tot mondelinge bespreking.

Voor schepen van buitenlandschen dienst acht hij ook deze rapporten wekelijks overbodig.

S. wenscht den naam „wekelijksch rapport" te veranderen in „rapport personeel" en aangaande de indiening van dat rapport te bepalen :

De inzending geschiedt:

o. wachtschepen, den le en 16en van iedere maand in duplo;

b. opleiding-, logement-, instructie- en kostschepen maandelijks in duplo ;

c. schepen voor binnenlandschen dienst, maandelijks in duplo;

fl_ „ „ „ , met gedetacheerde be¬

manning geene (geven veranderingslijst ter inzage aan comm'. W/s.);

e. schepen voor buitenlandschen dienst, maandelijks in duplo. Voor Indië zoude men kunnen bepalen: