is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 11, 1896/1897 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

desinfectie aan boord van oorlogsschepen.

lucht van het slachtvee, de lucht van een anderen ventilator) in het schip komen.

Aan de raadgeving van Pearse: „de loefwaarts gelegen kokers van den wind te draaien" ligt ten grondslag, de zeer juiste observatie, dat bij niet volkomen gesloten ruimten de slechtste lucht zich ophoopt in dat gedeelte van het schip, dat het dichtst bij den intredenden wind ligt.

Terwijl Pearse daaruit besluit, dat onder het dek de luchtstroom zich steeds beweegt tegengesteld aan de windrichting, schijnt het meer waarschijnlijk, dat er een opeenhooping van de lucht in de doode hoeken van dat gedeelte van het schip plaats heeft, dat het dichtst bij den intredenden wind ligt, die vermeden wordt als men hier een „inlet" aanbrengt, zoodat de ventilatiestroom m het schip in dezelfde richting loopt als de wind of de tocht buiten het schip. .

De verspreiding van riekende desinfectantia kunnen behalve zuivering der atmosfeer psychisch nut hebben. Op Duitsche schepen zijn" verdampingen van carbolzuuroplossing 1 : '20 op een verwarmde aschschop gebruikelijk.

Zwavelberookingen zijn na Pastedr's- en Koch's onderzoekingen als volkomen waardeloos te beschouwen, en zullen wij dus niet meer bespreken.

_ Klosser, die in zijn scheepsgezondheidsleer vele nuttige wenken geeft bij het desinfecteeren van schepen, zegt: „In volle zee zal men niet altijd in staat zijn luchtzuivering door het geheele schip te doen plaats hebben, omdat wind en weêr dat onmogelijk maken; of wanneer de zetel van het contagium in de ruimen of bergplaatsen moet worden gezocht en men door deze open te leggen0 de verspreiding der ziekteoorzaak zou kunnen bevorderen. Dit zal zeker juist zijn als men inderdaad zekerheid heeft omtrent het verblijf der ziektekiemen ; maar of de vermeende besmettingshaard is het ruim of een bergplaats, zal meestal bezwaarlijk zijn uit te maken !

Gelukkig is op onze nieuwste schepen die ventilatie met meer zoo afhankelijk van weêr en wind. Zooals bekend is bewerkt een krachtige ventilatie een buitengewone verdunning van de besmette lucht.

2e. Desinfectie van het ruimwater en de hettingbakhen.

Aangezien in het concert van oorzaken der besmetting aan boord steeds het ruimwater domineert, zal men wèl doen zoo spoedig mogelijk met de desinfectie van dat ruimwater te beginnen.

Ruimwater noemt men het op het vlak van het schip verzamelde water. Het bestaat uit ingedrongen lek-water en uit al het vuile water dat in het schip zelf zijn oorsprong neemt, dus uit water dat gemorst wordt in de scheepshuishouding, uit damp neergeslagen op de wanden, uit water in de machinekamer voor verschillende doeleinden gebruikt, etc. Het zal dus gemakkelijk in zich opnemen afvalsproducten van de menschelijke huishouding en daarmede ziektekiemen, en zooals bekend, hebben Nicati en Rietsch cholerabacillen nog 32 dagen na het binnenkomen van het schip in het ruimwater kunnen aanwijzen. Die ziektekiemen kunnen behalve uit het