is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 11, 1896/1897 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

desinfectie aan boolid van oorlogsschepen.

961

de gebruikte slangen of buizen (zooals Klosser voorstelt) is zeker zeer doelmatig.

Om nu de ruimen te desinfecteeren moet de officier van gezondheid natuurlijk kennen den bouw van het schip en dus de inrichting van de ruimte, waarvan de desinfectie wordt gevraagd. Hij zal dus in overleg met den commandeerenden officier treden en door teekeningen en aanwijzingen zich op de hoogte moeten stellen van het terrein, waar hij den strijd zal voeren. Is het schip ledig, dan kan men zich (vooral op onze nieuwste schepen) overtuigen van de hoeveelheid ruimwater en omtrent het desinfectans (soort en quantiteit) een besluit nemen voor zoover de omstandigheden het niet toelaten in dezen de „voorschriften" te volgen. Immers, in de straks genoemde «Instructie voor commandeerende officieren, Hoofdstuk IV, 2e afd., art. 30 staat:

«Tot het desinfecteeren en reukeloos maken van het ruim„water wordt „creoline" gebruikt; voor de wijze van aanwending „van dit raiddel wordt de oudst-aanwezende officier van gezondheid „geraadpleegd."

Ik vermeld dit, omdat een officier van gezondheid der marine aan boord niet altijd op de hoogte zal blijken van de instructiën van zijn commandant en in zijn eigen voorschriften (Hoofdstuk VI) (ook over creoline) niets te vinden is.

" Het kan misschien zijn nut hebben den officier van gezondheid aan boord l) te wijzen op het Rijks Ontsmettingsregulatief (Kon. Besluit van 24 Juli 1891, „Staatsblad" n°. 153).

In dat regulatief worden genoemd als ontsmettingsmiddelen:

1°. Verzadigde stoom op atmosferischen druk of daarboven;

2°. kokend water ;

3°. oplossing van sublimaat met chloorwaterstofzuur; steeds door een \ 1 deel sublimaat (chloretum hydrargyricum); deskundige te ] 1000 deelen water; bereiden, verze- F 5 deelen chloorwaterstofzuur (acidum hydrochlogeld en met op- > ricum); of wel versch bereid: schrift „ vergift" l 1 deel sublimaat; voorzien te be- l 1 deel keukenzout;

waren. / opgelost in 10Ü0 deelen water ;

4°. oplossing van phenol met chloorwaterstofzuur;

10 deelen phenol (acidum phenylieura);

200 deelen water;

1 deel chloorwaterstofzuur;

5°. kalkmelk :

op 100 gewichtsdeelen kalk (ongebluschte) giet men langzamerhand om ze te blusschen 60 gew. deelen water. Het verkregen poeder worde met 4 volumendeelen water tot kalkmeel aangeroerd en in flesschen bewaard;

1) Ik meen hier officieren van gezondheid, die, niettegenstaande hun (militaire!) jeugd dikwerf genoodzaakt zijn zelfstandig op te treden, die, beperkt in hun literaire hulpbronnen, daarenboven geïsoleerd leven i. e. zonder vakgenooten met wie. zij eens kunnen raadplegen, en verder de rubriek: zij die aan boord komende salles al weten 1"